Zaloguj się

Aspekty logistyki odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

  •  Krzysztof Witkowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Aspekty logistyki odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

Ekstensywny rozwój gospodarczy charakterystyczny dla XX w., będący konsekwencją rozwoju nauki i techniki, spowodował z jednej strony wykładniczy wzrost produkcji dóbr i usług, ale niestety, z drugiej strony również wykładniczą presję na zasoby środowiskowe oraz wzrost zanieczyszczenia i degradacji środowiska na skalę globalną.

Należy jednak podkreślić, że warunkiem wprowadzenia mechanizmów przebudowy gospodarki jest dokonanie zmian w świadomości ekonomicznej, uznanie, że gospodarka jest częścią ekosystemów i może zapewnić postęp jedynie wtedy, gdy zostanie zintegrowana z ekosystemami w jeden makrosystem rozwoju tak, aby stabilizować wzajemne zależności zachodzące w jego wnętrzu. Zatem, w doktrynie zrównoważonego rozwoju najważniejsze jest sprzężenie praw ekonomii określających ład społeczno-gospodarczy z zasadami ekologii określającymi ład ekologiczno-przestrzenny, a to oznacza, że w procesach gospodarowania środowisko powinno być uwzględniane na równi z kapitałem i pracą. Upowszechnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiskowych w praktyce gospodarczej wymaga, aby za priorytetowe dla wszystkich sektorów przemysłowych i usługowych uznać poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i logistycznych racjonalizujących gospodarkę surowcami, energią oraz odpadami. Należy podkreślić, że w świetle definicji zawartej w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach - "przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany".
W gospodarowaniu odpadami należy jednak uwzględnić, że "substancja", która dla jednego posiadacza jest odpadem, dla innego lub nawet tego samego podmiotu gospodarczego, w innym miejscu i innym czasie może być przydatnym surowcem lub półproduktem, a to oznacza, że odpady powinny być odzyskiwane i efektywnie wykorzystywane zgodnie z filozofią zawartą zarówno w polskim ustawodawstwie, jak i w ramowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

Istota logistyki odzysku
Logistyka zagospodarowania odpadów umożliwia urzeczywistnienie w praktyce idei gospodarki okrężnej, będącej odejściem od linearnego modelu przepływu surowców do modelu zamkniętych cykli materiałowo-energetycznych, które w istotny sposób zmniejszają wskaźnik entropijności współczesnej gospodarki. Cele stawiane przed logistyką odzysku mają charakter celów kompleksowych (zintegrowanych).

Cel ekonomiczny polega na obniżeniu kosztów logistycznych i poprawie poziomu obsługi logistyki odzysku (oznacza to zgodny z wymaganiami odbiór odpadów w miejscach ich powstawania oraz dokładne pod względem rodzaju, ilości, przestrzeni i czasu dostarczenia surowców wtórnych do źródeł ponownego wykorzystania).

Cel środowiskowy jest zorientowany na ochronę zasobów naturalnych poprzez ich częściową substytucję odzyskanymi z odpadów surowcami wtórnymi oraz obniżenie poziomu zanieczyszczeń pochodzących z logistycznych procesów utylizacji.

Cel społeczny natomiast ukierunkowany jest na zapewnienie wysokiej jakości życia społeczeństw, z uwzględnieniem zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, której wyznacznikiem jest poziom rozwoju i efektywność funkcjonowania gospodarki, stan świadomości i poziom kultury społeczeństw oraz jakość systemów przyrodniczych określana stanem bioróżnorodności biologicznej i ich produktywnością.

 

Artykuł zawiera 23730 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 25 maj 2018 14:03
Zaloguj się by skomentować