Zaloguj się

Wielokryterialna ocena dostawców dla przedsiębiorstwa branży spożywczej

  •  Barbara Galińska, Katarzyna Rybińska, Jacek Żak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wielokryterialna ocena dostawców dla przedsiębiorstwa branży spożywczej

Proces zakupów dokonywany jest w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od profilu jego działania. Firmy zaopatrują się w surowce, materiały, zespoły, części oraz różnego rodzaju usługi. Dobra te są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim produkcyjnej i usługowej. Powszechność procesu zakupu sprawia, że odgrywa on istotną rolę w każdej firmie, wpływa na jej sytuację ekonomiczną i pozycję konkurencyjną.

Znaczenie procesu zaopatrzenia widoczne jest w dostawach artykułów spożywczych, które wymagają szczególnych warunków transportu i magazynowania w całym łańcuchu dostaw. Ze względu na skłonność surowców i wyrobów spożywczych do psucia się oraz ich ograniczony czas zdatności do spożycia, wybór wiarygodnych dostawców produktów spożywczych, specjalizujących się w przewozach typu "fresh logistics" odgrywa bardzo istotną rolę. Od jakości i efektywności działań zaopatrzeniowców zależy często sukces rynkowy produktu końcowego, dostarczanego do ostatecznego odbiorcy.

Wybór dostawców
Ocena dostawców
Wielu autorów dowodzi, że sukces procesu zakupów w dużym stopniu zależy od dostawcy. Zdarzają się sytuacje, w których sposób prowadzenia procesu sprzedażowego przez kooperanta powoduje, że otrzymany produkt różni się od zamówionego, dostawa jest nieterminowa, a jakość towaru nie spełnia uzgodnionych wymagań. Stąd, zarówno w literaturze przedmiotu, jaki w praktyce gospodarczej coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu doboru dostawców.
Procedura oceny dostawców obejmuje: możliwości produkcyjne, organizacyjne i kontrolne dostawcy, jego doświadczenie, pozycję rynkową i elastyczność działania. Używa się jej do oceny:

  • nowych dostawców,
  • dostawców, z którymi podpisano umowy warunkowe,
  • dostawców, którzy zainteresowani są zwiększeniem wielkości dostaw,
  • dostawców wybranych wcześniej, których należy powtórnie zweryfikować.

Zdaniem autorów ocena dostawców powinna być oparta na systematycznych, efektywnych i porównywalnych zasadach, obejmować wszystkie segmenty przedsiębiorstwa - dostawcy i zostać przeprowadzona w oparciu o zestaw kryteriów charakteryzujących różne aspekty jego działania, w tym: techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, rynkowe, społeczne i organizacyjne.
Niektórzy autorzy podkreślają, że zgodnie ze współczesnymi zasadami zarządzania łańcuchem dostaw ważne jest stworzenie pomiędzy dostawcą i odbiorcą długookresowej współpracy, na zasadach kooperacji. Zasady te opierają się na partnerstwie, stabilności, podziale osiągnięć i ryzyka, funkcjonalnej integracji, poprawie jakości materiałów, wprowadzaniu innowacji, niezawodności dostaw itp.

 

Artykuł zawiera 33150 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 sierpień 2018 14:52
Zaloguj się by skomentować