Zaloguj się

Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie modelowania efektywności w obszarze dystrybucji - założenia teoretyczne

  •  Baskiewicz Nicoletta
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie modelowania efektywności w obszarze dystrybucji - założenia teoretyczne

Efektywność jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania i jednocześnie niezwykle istotnym w działalności przedsiębiorstw. Odnosi się do ich funkcjonowania i warunkuje rozwój. Postrzegana jest jako ważny czynnik wpływający na sukces przedsiębiorstw oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Wynika to przede wszystkim z warunków panujących obecnie w gospodarce rynkowej, gdzie przedsiębiorstwa narażone są na ogromną konkurencję i aby przetrwać, zobligowane są by jak najrozsądniej wykorzystywać dostępne zasoby, stale się rozwijać oraz efektywnie działać. Konieczne jest do tego stwierdzenie czy dotychczasowa działalność przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych celów oraz wskazanie obszarów, które należy udoskonalić w przyszłości. Stąd badanie efektywności jest niezbędne i pomocne zarówno w bieżącej działalności jak i w odniesieniu do przyszłości.

W niniejszym opracowaniu istotną rolę odegrało zjawisko efektywności, szczególnie w obszarze dystrybucji. Efektywność poszczególnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie jest punktem wyjścia w ocenie funkcjonowania całej organizacji. Efektywność jest kategorią, która powinna podlegać ciągłej analizie w każdym przedsiębiorstwie, chcącym odpowiednio gospodarować dostępnymi zasobami. Zarówno teoretycy jak i praktycy zarządzania opracowali różnorodne metodyki postępowania ukierunkowane na podniesienie szeroko pojętej efektywności. Jedną z bardziej popularnych koncepcji modelowania efektywności jest koncepcja Strategicznej Karty Wyników autorstwa Kaplana i Nortona. W opracowaniu podjęto próbę zastosowania niniejszej koncepcji, zawężając ją jedynie do obszaru dystrybucji, a nie jak to autorzy sugerowali do całego przedsiębiorstwa.

Dystrybucja jako istotny obszar działalności przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo rozumiane jako konglomerat składający się z wzajemnie ze sobą powiązanych systemów: organizacyjnego, prawnego, produkcyjnego czy finansowego jest jednorodnie definiowane w literaturze przedmiotu. Pojęcie przedsiębiorstwa definiowane jest jako: osoba lub zespół osób wyposażonych w majątek, prowadzących działalność gospodarczą w celach zarobkowych. Większość z autorów podkreśla odrębność prawną oraz ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz identyfikuje główny cel: działalność kształtującą zyski w wyniku sprzedaży produktów oraz usług. Sprzedaż wspomnianych wyrobów i usług nierozerwalnie wiąże się z zaspokajaniem potrzeb konsumenckich. Potrzeba zaś, wg literatury określana jest jako specyficzny stan obserwowany u człowieka, objawiający się niespełnieniem pewnych warunków. Jest to subiektywne odczuwanie braku i pożądania określonych kryteriów i rzeczy, które konsument uważa za niezbędne w dalszym funkcjonowaniu. Podstawowymi obszarami działalności przedsiębiorstw są:

1. Pozyskiwanie przedmiotów pracy - surowców (procesy zaopatrzenia) i pozostałych sił wytwórczych: środków pracy - maszyn i narzędzi oraz ludzi (procesy rekrutacji i systemy motywacyjne),
2. Prowadzenie szeroko pojętych prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na: rozpoznanie potrzeb klientów w celu dostosowania obecnych lub uruchomienia produkcji nowych wyrobów, rozpoznanie dostępności i możliwości zastosowania nowych surowców i maszyn oraz diagnostyki poczynań głównych konkurentów czy liderów z branży,
3. Przetwarzanie przedmiotów pracy w wyroby gotowe,
4. Dystrybucja wyrobów przedsiębiorstwa, która jest nierozerwalna z produkcją.

Aktywność w wyżej zaprezentowanych obszarach przedsiębiorstwa przybiera postać realizacji procesów, które definiowane najczęściej są jako: zintegrowany, celowy układ bądź łańcuch czynności, stanowiący zarazem rezultat integracji i strukturalizacji czynności, jak i obiekt zintegrowanego zarządzania. Zatem procesy można traktować jako powtarzający się i zdeterminowany przebieg działań, zorientowany na klientów, określony przez przepływy materiałów i informacji, przenikający granice poszczególnych sfer działalności przedsiębiorstwa, obejmujący pierwotne i wtórne aktywności tworzące wartość.

 

Artykuł zawiera 25400 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 05 październik 2018 08:54
Zaloguj się by skomentować