Zaloguj się

Modelowanie i analiza łańcuchów dostaw z uwzględnieniem logistyki zwrotnej

  •  Piotr Kisielewski, Sylwia Wardzała
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Modelowanie i analiza łańcuchów dostaw z uwzględnieniem logistyki zwrotnej

Na rynku elektroniki użytkowej odbywa się silna walka konkurencyjna. Przedsiębiorstwa rywalizują nie tylko jakością i ceną oferowanych produktów, ale jakością dostaw i usług związanych, w tym głównie obsługi gwarancyjnej. Jednym z narzędzi do osiągnięcia sukcesu jest przeprowadzenie analizy łańcucha dostaw i wprowadzenie stosownych korekt do realizowanych procesów logistycznych. Celem pracy jest zaprezentowanie metod operacyjnych modelowania i analizy łańcuchów dostaw ze szczególnym uwzględnieniem logistyki zwrotnej.

Modelowanie łańcucha dostaw polega na formowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorcami a klientami, w taki sposób by przynieść obustronne korzyści. Nieodzownym instrumentem wspomagającym analizę łańcuchów dostaw są matematyczne metody badań operacyjnych, które w wysokim stopniu ułatwiają podejmowanie optymalnych decyzji. Zawarte w pracy przykłady metod i analizy oparto na rzeczywistych łańcuchach dostaw elektronicznych systemów zabezpieczeń obiektów, ze względu na wysokie wymagania prawne i rynkowe w zakresie czasu i jakości dostaw, w tym posprzedażnej obsługi gwarancyjnej.

Łańcuch dostaw
Łańcuchem dostaw nazywamy taki układ logistyczny, który jest zbiorem wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących zarówno w procesie dostarczania produktu lub usługi do klienta, jak również przepływu informacji i środków pieniężnych między poszczególnymi ogniwami. Każdy proces dostaw w tym układzie postrzegany jest jako zbiór powiązanych ze sobą czynności, który w zakresie dostarczania użytkownikowi produktu lub usługi, kreuje i dostarcza mu również wartości.
Ideą łańcucha dostaw jest ścisłe zespolenie całego zbioru od dostawców przez producentów i dystrybutorów do odbiorców w celu osiągnięcia dodatkowych sukcesów i zdobycia korzyści rynkowych. Orientacja funkcjonalna łańcucha dostaw zamienia problemy związane z zarządzaniem zapasami oraz optymalizacją kosztów w poszczególnych firmach na kwestie optymalnego ulokowania zapasów i kapitałów w obrębie całego łańcucha dostaw.
Schematycznie łańcuch dostaw z uwzględnieniem logistyki zwrotnej przedstawiony został na rysunku 1. Kierunek strzałek oznacza przepływ produktów, informacji i usług. Głównymi elementami łańcucha dostaw są: dostawcy, producenci, hurtownicy, detaliści, konsumenci i jednocześnie przedsięwzięcia z nimi związane. Dostawcy zaopatrują producentów, którzy tworzą produkt. Następnie produkt przemieszczany jest do hurtowników i detalistów, by ostatecznie dotrzeć do konsumentów. W wielu przypadkach na tym etapie można zakończyć schemat. Jednak opierając się na teorii produktu logistycznego łańcuch dostaw powinien zawierać dodatkowe ogniwo mające na celu planowanie i wdrażanie wszystkich procesów fizycznych i informacyjnych - związanych z gwarancją, remontem, konserwacją i ubezpieczeniem - koniecznych do usuwania i przetwarzania odpadów. Taki dodatkowy podsystem w łańcuchu dostaw nazywany jest logistyką zwrotną, która służy do udoskonalania przepływów strumieni materialnych i niematerialnych z zamiarem racjonalnego wykorzystywania surowców i materiałów, redukcję odpadów oraz ochronę ekosystemu otaczającego człowieka.

Koncepcja łańcucha dostaw logistyki zwrotnej skupia się na odebraniu od klientów zużytych produktów lub półproduktów w skutek niespełnienia przez nie oczekiwań klienta lub utracenia swojej wartości poprzez eksploatację. Zebrane produkty poddawane są selekcji, w wyniku której dzielone są na trzy strumienie:
- produkty o wysokiej jakości, które mogą zostać naprawione i wysłane do ponownej dystrybucji;
- produkty zawierające części do ponownego użycia, które mogą zostać rozmontowane i wysłane do producenta z intencją ponownego użycia w centrum produkcji;
- pozostałe produkty, wyłączone z obiegu, stanowiące zbędne odpady.
Produkty z grupy pierwszej i drugiej trafiają do ponownego przetworzenia, dystrybucji, a następnie jeszcze raz do klientów. Produkty z grupy trzeciej poddawane są utylizacji.

Artykuł zawiera 24380 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 16 maj 2019 15:01
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe