Zaloguj się

Procesy logistyczne - co oznacza to pojęcie?

 •  Artykuł sponsorowany
 • Kategoria: Edukacja

Logistyka pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu lokalnego oraz globalnego handlu. Współczesna skala i zróżnicowanie handlu wymagają doskonałej synchronizacji w obszarze planowania i koordynowania transportu oraz całej gamy działań mu towarzyszących. Obok transportu obejmuje zarządzanie poziomem zapasów, magazynowanie towarów, obsługę klienta i gospodarkę opakowaniami. Dynamiczny rozwój branży logistycznej wpływa na organizację zarządzania procesami logistycznymi. Podpowiadamy, jaka jest istota procesów logistycznych i co warto o nich wiedzieć.

Definicja logistyki
Logistyka to zbiór działań, które obejmują całościowy proces planowania, realizacji oraz kontroli każdego etapu łańcucha dostaw. Zgodnie z definicją „Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta”. To złożone wyjaśnienie terminu „logistyka” stworzyła Rada Zarządzania Logistyką (Council of Logistics Management). Pojęcie „logistyka” wywodzi się z teorii wojskowości i początkowo oznaczało planowanie, przygotowanie oraz zastosowanie w celach militarnych koniecznych środków i usług w celu ochrony sił zbrojnych. Warto podkreślić, że logistyka jest obecna niemalże w każdej branży - transport aut, przesyłek i innych towarów nie mógłby się odbywać, gdyby nie logistyka właśnie.

Co to jest system logistyczny?
System logistyczny jest zorganizowanym w celowy sposób zespołem podsystemów, do których zaliczamy przede wszystkim produkcję, transport i magazynowanie oraz relacje, które między poszczególnymi elementami zachodzą. W ramach systemu funkcjonują zintegrowane procesy zarządzania przepływem surowców, półproduktów i produktów oraz informacji. Obejmuje on zakres od źródeł pozyskania, poprzez etapy pośrednie, aż po finalnych konsumentów.

W ramach systemu logistycznego wyróżnić można kilka podsystemów:

 • podsystem logistyki zaopatrzenia,
 • podsystem logistyki produkcji,
 • podsystem logistyki dystrybucji,
 • podsystem logistyki zwrotów towarów oraz surowców wtórnych i odpadów.

Czym jest centrum logistyczne?
Centrum logistyczne to wyspecjalizowany obiekt, w obrębie którego realizowane są usługi logistyczne dotyczące przyjmowania, magazynowania, dystrybucji i wydawania różnego rodzaju towarów oraz usługi towarzyszące. Usługi świadczą podmioty odrębne od nadawców oraz odbiorców dóbr. Każde centrum logistyczne musi dysponować odpowiednimi warunkami i organizacją, na które składa się profesjonalna infrastruktura logistyczna.

Jak działa centrum logistyczne?
Centra logistyczne działają w ramach określonego obszaru. Pod tym kątem dzielimy je na:

 • centra lokalne – działają w obrębie do 50 km;
 • centra regionalne – działają w obrębie do około 100 km; najczęściej obejmują zasięgiem nie więcej niż jedno województwo;
 • centra ponadregionalne (nazywane również globalnymi) – zakres działania obejmuje ponad 500 km; obsługują najczęściej procesy o zasięgu międzynarodowym.

Niezależnie od terytorialnego zasięgu działania wyróżniamy również centra branżowe, które skupiają swoją działalność wokół logistyki w ramach jednej branży lub kilku pokrewnych obszarów branżowych.

Magazyn a centrum logistyczne
Rola centrum logistycznego jest znacznie szersza niż rola magazynu. Podstawową rolą magazynu jest przechowywanie towarów przez określony czas w bezpiecznych dla nich warunkach. Definiując, co to jest proces magazynowy, podsumować można, że obejmuje on działania operacyjne polegające na przechowaniu towarów oraz pomocnicze działania manipulacyjne. Centrum logistyczne zapewnia bardzo szeroki zakres usług, którego istotą jest zabezpieczenie całej gamy procedur niezbędnych w kompleksowej realizacji łańcucha dostaw.

Co to jest proces logistyczny?
Zgodnie z obowiązującą w teorii logistyki definicją proces logistyczny to „uregulowany uporządkowany łańcuch operacji związany ściśle z przepływem materiałów”. Całość zintegrowanych procesów logistycznych składa się na system logistyczny. Usługa logistyczna jest zaś efektem procesu logistycznego. Konkretne procesy logistyczne wchodzą w obręb logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Zaliczamy do nich procesy związane z komunikacją, zarządzaniem jednostkami ładunkowymi, magazynowaniem, transportem, koordynacją w obszarze zapasów oraz obsługą zamówień klientów.

Jakie są procesy logistyczne?
Procesy logistyczne charakteryzują się szeregiem określonych cech. Tworzą ustrukturyzowaną całość i służą realizacji konkretnych zadań. Powinny być skonstruowane według założeń zasady 7W. Zasadę tą opisują i definiują następujące wymogi:

 • właściwy towar,
 • we właściwej ilości,
 • we właściwym czasie,
 • na właściwe miejsce,
 • o właściwej jakości,
 • po właściwych kosztach,
 • właściwemu klientowi.

Koszty logistyczne – czym są?
Koszty logistyczne są zagadnieniem związanym z organizacją procesów logistycznych. Według popularnej definicji C. Skowronka można opisać je jako „wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymania zapasów”. Do kosztów logistycznych zalicza się między innymi koszty obsługi zamówień klientów, koszty utrzymania magazynu, koszty zarządzania zapasami i koszty transportu. Koszty dzielić można według różnych kryteriów. Wyróżnia się koszty pośrednie i bezpośrednie, zmienne i stałe, materialne i niematerialne oraz koszty obejmujące etap zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji.

Ostatnio zmieniany w piątek, 02 wrzesień 2022 13:40
Zaloguj się by skomentować