Zaloguj się

Modelowanie zjawisk i zdarzeń w logistycznym łańcuchu dostaw

  •  Andrzej WOJCIECHOWSKI
  • Kategoria: Logistyka
Nowoczesna logistyka to zbiór procesów traktowany jako powtarzający się i zdeterminowany przebieg zjawisk, zorientowany na potencjalnego odbiorcę, określony przez przepływ surowców, materiałów i informacji, które przenikają granice poszczególnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Synteza powyższych procesów prowadzona w formie przepływów - określana jest współcześnie mianem łańcucha logistycznego (łańcucha dostaw lub zaopatrzeniowego). Tak rozumiany łańcuch zdarzeń umożliwia sprawne konfigurowanie przedsięwzięć logistycznych oraz monitorowanie zjawisk w nim zachodzących. Autor w artykule podjął się próby usystematyzowania pojęć dotyczących sterowania przepływami związanymi z przemieszczaniem dóbr materialnych i niematerialnych (informacji, usług), począwszy od źródeł ich pozyskania, poprzez kontrolę realizacji złożonych zamówień, a także organizację procesów magazynowych, zarządzanie dokumentami i informacją związaną z dostawami, magazynowaniem, aż po dostawę do finalnego odbiorcy towaru z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Rozwiązaniem problemu będzie próba syntetycznego opisania zjawisk, które zachodzą w łańcuchu logistycznym oraz określenie parametrów mierzalnych (taki, które dają się opisać w postaci analitycznej) niezbędnych do opisania procesu logistycznego.
THE MODELLING THE PHENOMENA AND THE EVENTS IN LOGISTIC CHAIN OF DELIVERIES
Globalization and consolidation of markets causes that demand on more and more logistics solution grows. In wide assortment of logistics services one from more essential which has impact on financial result of company is efficient management of configuration events in logistic chain, called logistics supply chain management. Management of whole activity connected with transportation of goods from sources through control of realization of orders as well as organization of warehouse processes, documents management and information connected with deliveries, storing, to delivery to final customer regard of environment protection is very important for present logistics managers. Logistics chains penetrate all structural elements of enterprises, independently from character of them.
Method of process approach in management can cause appreciation of financial indexes of enterprises. The paper describes the benefits of the integration approach in the logistics channels. The attention concentrates on the cooperation between a manufacturing company and its suppliers. The subject has been illustrated with the real cases of enterprises. (...)

Artykuł zawiera 40389 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe