Zaloguj się

Implementacja technik informatycznych w logistycznym funkcjonowaniu przedsiębiorstw

  •  Joanna Rut, Ewa Kulińska
  • Kategoria: Logistyka
Gwałtowny rozwój informatyki, zwłaszcza w ostatnich latach, stworzył podstawy do opracowywania i stosowania skutecznych systemów informatycznych, opierających się na komputerowych technikach gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych. Zintegrowane systemy informatyczne pozwalają na symulację różnorodnych działań i ich analizę, a w rezultacie lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne stanowią skuteczne narzędzia wspomagające integrację informatyczno-decyzyjną. Sprawny przepływ informacji między komórkami przedsiębiorstwa, które realizują procesy współzależne oraz współbieżne pozwala na skrócenie czasu ich realizacji. Dostępność informacyjna (obejmująca większy zakres oddziaływań i zależności) umożliwia spójniejszy proces decyzyjny. W pełni zintegrowane systemy informatyczne pozwalają na efektywne wspomaganie procesów planistycznych sprzedaży, jej prognozowanie, harmonogramowanie produkcji, planowanie potrzeb materiałowych, bilansowanie dostępnych zasobów (ludzkich, wytwórczych, transportowych, magazynowych i finansowych) 4,5.
Rozwiązania informatyczne spełniają bardzo ważne funkcje, a ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw. Systemy informatyczne są konieczne do uzyskania przewagi konkurencyjnej, utrzymania odpowiedniego poziomu obsługi klienta i obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa.
Systemy te mogą być mniej lub bardziej Systemy informatyczne rozbudowane, składać się mogą z wielu modułów zarządzających poszczególny- stosowane w logistyce mi sferami działalności, zapewniając właściwy poziom wymiany danych na wejSystem informatyczny służy do przesyściach i wyjściach informacyjnych,6,7. łania i przetwarzania oraz gromadzenia informacji, obsługujący wszystkie sfery
Zastosowanie narzędzi informatycz- działalności przedsiębiorstwa, począwszy nych ma na celu usprawnienie procesów od marketingu i planowania oraz zaopazwiązanych z przepływem informacji trzenia, poprzez techniczne przygotowawewnątrz przedsiębiorstwa, a także po- nie produkcji i jej sterowanie, dystrybumiędzy przedsiębiorstwem a jego otocze- cję, sprzedaż, gospodarkę remontową do niem gospodarczym. Odpowiednia ilość praw finansowo księgowych i gospoi jakość informacji wpływa zasadniczo na darki zasobami ludzkimi. Najczęściej podejmowane procesy decyzyjne, przez stosowane w różnego rodzaju przedsięco staje się integralną częścią zarządza- biorstwach są zintegrowane systemy innia procesowego. formatyczne. (...)
Zaloguj się by skomentować