Zaloguj się

Znaczenie systemu rolnictwa precyzyjnego w logistyce produkcji

  •  Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Rafał Baum
  • Kategoria: Logistyka
Zastosowanie technologii ICT (Information and Communications Technology) we współczesnych systemach produkcji rolnej stanowi dzisiaj główny trend rozwoju i postępu technologicznego w sektorze rolnictwa. Doświadczenia praktyki rolniczej wykazują, iż duża zmienność glebowa i agrotechniczna, jaka zachodzi w obrębie pól pojedynczego przedsiębiorstwa rolnego, implikuje zmienne zapotrzebowanie roślin na środki produkcji. Zgodnie z przyjętą w literaturze nomenklaturą rolnictwo precyzyjne określa się mianem systemu rolnictwa precyzyjnego [Faber 1998a i 1998b, Jadczyszyn 1998]. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ulega wątpliwości, iż jednym z istotnych przyszłościowych systemów produkcji jest i będzie rolnictwo precyzyjne, którego istota polega na stosowaniu zróżnicowanej, odpowiedniej do rzeczywistych potrzeb, aplikacji środków produkcji w obrębie pola uprawnego [Stafford, 2000].
Dzięki szybkiemu rozwojowi systemów rolnictwa precyzyjnego, obecnie staje się możliwe stosowanie zróżnicowanych dawek nawozów, środków ochrony roślin, nasion i innych środków produkcji, wynikające ze zróżnicowanego miejscowo zapotrzebowania. Na podstawie przeprowadzonego studium literatury przedmiotu stwierdza się, iż trudno jednoznacznie wskazać definicję rolnictwa precyzyjnego. Spośród wielu terminów angielskich najlepiej sens oddają: precision farming, site-specific farming, site specific crop management, site specific application. Poniżej przedstawiona definicja jest kompilacją wymienionych wyżej terminów. Rolnictwo precyzyjne jest to strategia zarządzania, która na podstawie oceny specyficznych cech roślin, ich środowiska, zdrowotności i okresowej zmienności warunków atmosferycznych, umożliwia stosowanie zmiennych dawek środków ochrony, nawozów, nasion itp. lub parametrów roboczych maszyn w celu optymalnego wykorzystania zasobów gleby i potencjału produkcyjnego roślin przy minimalnych zagrożeniach dla środowiska [Hołownicki 2008]. Rolnictwo precyzyjne jest systemem rolniczym wykorzystującym wysoko rozwinięte technologie nawigacyjne i informatyczne - satelitarne systemy lokalizacyjne (GPS - Global Positioning System) oraz metody pozyskiwania i przetwarzania danych o charakterze przestrzennym (GIS - Geographic Information System) [Gozdowski i in. 2007].
W rolnictwie precyzyjnym kluczową rolę pełni technologia GPS, a jakość pracy wykonywanej przez maszyny współpracujące z tą technologią zależy od dokładności sygnałów z satelitarnego referencyjnego (...)
Zaloguj się by skomentować