Zaloguj się

Rola jakości w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa branży spożywczej

  •  Monika Górska, Marta Daroń
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola jakości w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa branży spożywczej

Zgodnie z przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny klasyfikacją przemysłu spożywczego, do tego rodzaju działalności gospodarczej zalicza się prawie 20 branż. O znaczeniu tej gałęzi polskiej gospodarki świadczyć może fakt, że produkcja sprzedana artykułów spożywczych, napojów oraz tytoniu stanowi ok. 20% sprzedaży ogółu produkcji wytworzonej w Polsce. Co więcej, w branży spożywczej znajduje zatrudnienie ok. 17% ogółu pracujących w przemyśle.

Gospodarka żywnościowa, zwana także kompleksem gospodarki żywnościowej, została zdefiniowana już w 1974 r. przez A. Wosia. Według autora, gospodarkę żywnościową można scharakteryzować jako proces wytwarzania żywności, począwszy od produkcji surowców pierwotnych, aż do produktu finalnego. Do celów produkcyjnych branża spożywcza pozyskuje dwa podstawowe rodzaje surowca: roślinny i zwierzęcy. W niniejszej pracy podjęto próbę identyfikacji problemów jakości sfery zaopatrzenia przedsiębiorstwa branży spożywczej, opierającego swoją produkcję na surowcach pochodzenia roślinnego.
Istota jakości w logistyce
Jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa jest jakość oferowanych przez nie wyrobów i usług. Jak zauważają niektórzy, bezwzględne prawa rynku wymuszają wdrażanie coraz lepszych i bardziej wszechstronnych procesów sterowania jakością, co staje się niezbędnym warunkiem przetrwania organizacji.
Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w szczególny sposób muszą dbać o odpowiedni poziom jakości surowców wykorzystywanych do produkcji. Na jakość surowców roślinnych mają wpływ takie czynniki, jak: dobór odpowiednich odmian i gatunków do wysiewu, warunki glebowe, i zabiegi agrotechniczne, warunki klimatyczne, nawozy, odpowiedni czas zbioru w określonym czasie dojrzałości roślin, właściwe obchodzenie się z produktami rolnymi i odpowiednie ich przechowywanie.
O ile przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego nie mają wpływu na niektóre z wymienionych czynników, o tyle możliwe jest pozyskiwanie surowców rolnych od dostawców, którzy spełniają określone wymagania, co do wysokiej jakości produktów rolnych. W literaturze przedmiotu znaleźć można rożne definicje dotyczące pojęcia jakości. Jedni traktują jakość jako przydatność do użycia, inni definiują ją raczej jako zgodność z wymaganiami, a nie dobre wykonanie. Niemniej jednak wszyscy są zgodni, że brak odpowiednio zaprojektowanego i wdrożonego systemu zapewnienia jakości przyczynia się do powstania kosztów związanych z brakami (niezgodnościami) produkcyjnymi, obsługą reklamacji, naprawą i innymi. W ostatnich latach w wielu przedsiębiorstwach nastąpiły istotne zmiany w podejściu do zarządzania jakością. Zmiany te obejmowały transformację systemu kontroli jakości danego wyrobu w kompleksowy system kierowania jakością, obejmujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa. Dla wielu przedsiębiorstw oznaczało to wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami zawartymi w serii norm ISO 9000:2000, a następnie wprowadzenie koncepcji TQM, której podstawą są związki zachodzące pomiędzy klientem a dostawcą. Zmiany te nie ominęły także przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. (...)

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 wrzesień 2013 14:53
Zaloguj się by skomentować