Zaloguj się

System zarządzania jakością w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  •  Wioletta Bieńkowska, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński
  • Kategoria: Logistyka

Zmiany dokonujące się w gospodarcze w ciągu ostatnich lat, sprawiły, że jakość produktów i usług stała się dość istotnym kryterium decydującym o sukcesie przedsiębiorstw na rynku. Błędna identyfikacja źródeł pojawiających się problemów a także niedostateczna jakość oferowanych produktów i usług oraz brak odpowiedniej wiedzy wśród kadr zarządzających spowodował, że wiele firm podejmujących próby na rzecz uzyskania lepszych efektów pracy, niestety nie osiągnęło zakładanych celów. Aby uniknąć tego typu problemów w przyszłości, należy położyć nacisk na pogłębienie znajomości teoretycznych podstaw doskonalenia organizacji oraz na zastosowanie praktycznych i sprawdzonych metod.

Zarządzanie przedsiębiorstwem to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie ludźmi, sterowanie procesami/systemami oraz kontrolowanie. Wymienione działania są skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne), właściwe ich wykonywanie w sposób skuteczny i sprawny, zgodnie z założonych celami.
W systemach zarządzania jakością (SZJ), które oparte są na wymaganiach normy ISO 9001:2000 istotne znaczenie ma podejście procesowe do zarządzania całą organizacją. Poprzez podejście procesowe według normy ISO 9001:2000 należy rozumieć "zastosowanie wewnątrz organizacji systemu procesów wraz z ich opisaniem oraz określeniem wzajemnych powiązań, a także zarządzanie nimi". Podejście procesowe polega na umiejętnym zaspokojeniu potrzeb klientów poprzez realizację całego procesu, który opiera się na dostępnych danych na wejściu procesu. Dbałość o zadowolenie klientów wspierana jest przez umiejętne zarządzanie całym przedsiębiorstwem oraz skuteczne zarządzanie poszczególnymi zasobami. Podejście to nakłada na daną organizację obowiązek systematycznego usprawniania realizowanych procesów (mają one charakter długookresowy oraz wywierają znaczący wpływ na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

Wśród działań, które muszą zostać podjęte dla właściwego wprowadzenia systemu zarządzania jakością w normie ISO 9001:2000 wymienia się między innymi: identyfikację niezbędnych procesów dla systemu zarządzania jakością (np. produkcyjnych, usługowych czy logistycznych), określenie ich kolejności oraz wzajemnych zależności, określenie kryteriów i metod oceny, które przyczynią się do właściwego prowadzenie i nadzorowania procesów oraz dążenie do ciągłego doskonalenia, aby spełnić wymagania klientów. (...)

Ostatnio zmieniany w piątek, 26 lipiec 2013 13:55
Zaloguj się by skomentować