Zaloguj się

Modelowanie optymalnej wielkości zamówienia

  •  Monika Sulka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Modelowanie optymalnej wielkości zamówienia

W fazie zaopatrzeniowej procesów logistycznych w przedsiębiorstwie są nieustannie tworzone zapasy surowców, materiałów, podzespołów itp. Przez zapasy rozumiemy niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez przedsiębiorstwo, celem użycia w przyszłości. Występują zwykle w formie surowców, półproduktów, części używanych w procesie produkcyjnym lub wyrobów gotowych i stanowią jedną z głównych pozycji aktywów obrotowych przedsiębiorstwa.

Inna definicja podaje, że zapas to określona miarami ilościowymi lub wartościowymi ilość dóbr, znajdująca się w ściśle określonej lokalizacji, które na chwilę obecną nie są wykorzystywane, lecz ich obecność pozwoli na osiągnięcie określonych celów. Natomiast S. Krzyżaniak podaje, że zapasy są to rzeczowe środki obrotowe służące zapewnieniu ciągłości procesów produkcji i dystrybucji. Są to środki zamrożone, angażują środki obrotowe, zajmują powierzchnię magazynową, zbyt długo przechowywane tracą na wartości. A. Niemczyk podaje, że zapasy jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych, w skład której wchodzą: surowce i materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe.

Podstawową przyczyną gromadzenia zapasów jest konieczność wyrównywania różnych intensywności strumieni dostaw i strumieni zużycia.
Jak podaje M. Tyrańska o postaci i wielkości zapasów decydują takie czynniki jak:
1) czynniki zewnętrzne, obejmujące warunki dostaw, sezonowość produkcji i dostaw, źródła dostaw i formy zaopatrzenia, wielkość jednorazowej dostawy i minimalne partie transportowe, warunki rynku zbytu oraz czynniki ekonomiczne;
2) czynniki wewnętrzne, na które składają się warunki magazynowania, techniczno-organizacyjne przygotowanie materiałów do produkcji, charakter zużycia produkcyjnego, właściwości materiałów, procesu technologicznego i wyrobów.

Istnieje wiele przyczyn utrzymania zapasów. Po pierwsze zapasy pozwalają na synchronizację różnych intensywności strumieni dostaw i zużycia. Po drugie ważną przyczyną utrzymania zapasów jest konieczność amortyzowania skutków działania czynniki losowego. Jako inne powody tworzenia i utrzymywania zapasów można wymienić: sezonową podaż danych dóbr, dotyczy to zwłaszcza płodów rolnych, możliwość wynegocjowania niższej ceny zakupu, dzięki nabyciu większej partii czy pomyślna koniunktura rynkowa.

Cel i metody badań
Współcześnie przepływ towarów w przedsiębiorstwie jest coraz bardziej złożony. Tworzenie zapasów i ich utrzymanie wiąże się z wieloma uwarunkowaniami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Ważna jest struktura zapasu oraz wielkość zamawianej partii towaru oraz ich relacja z uzyskiwanymi wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa. Celem artykułu było przedstawienie sposobu zarządzania zapasami przy zastosowaniu modelu deterministycznego. Do realizacji celu badań wykorzystano przykłady opracowane na potrzeby artykułu. Dokonano przekształceń i obliczeń kosztów utrzymania zapasów oraz wyliczono optymalną wielkość zamówienia poprzez zastosowanie wzoru Wilsona. (...)

Ostatnio zmieniany w czwartek, 11 lipiec 2013 13:36
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe