Zaloguj się

Wybór i ocena dostawców na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego

  •  Konrad Zieliński
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wybór i ocena dostawców na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego wybór dostawcy jest decyzją o znaczeniu strategicznym. Od dostawców oraz od jakości oferowanych przez nich produktów zależy bowiem jakość i cena produktów, które przedsiębiorstwo to oferuje swoim klientom. W ciągle zmieniającym się otoczeniu wybór ten nie jest łatwy, a konsekwencje błędnej decyzji mogą być ogromne - szczególnie dla małych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę sformułowano następujący cel pracy: analiza procesu wyboru i oceny dostawców w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz wskazanie kluczowych elementów, na które przedsiębiorstwa te powinny zwracać szczególną uwagę wybierając i oceniając swoich dostawców. Analizy dokonano w oparciu o Księgę Jakości przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz opierając się na wywiadzie bezpośrednim przeprowadzonym z jego pracownikami.

Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie dostaw
Zgodnie z punktem 7.4.1. normy PN-EN ISO 9001:2009 organizacja powinna zapewnić, że zakupiony wyrób spełnia określone wymagania dotyczące zakupów. Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i zakupywanym wyrobem powinien zależeć od wpływu zakupywanego wyrobu na późniejszą realizację wyrobu lub wyrób finalny.
Organizacja powinna dokonywać oceny i wyboru dostawców na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnego z wymaganiami organizacji. Zobligowana jest również do ustanowienia kryteriów wyboru, oceny i ponownej oceny. Niezbędne jest także utrzymywanie zapisów wyników ocen i wszelkich niezbędnych działań, które wynikają z oceny.
Zgodnie z omawianą normą organizacja powinna zapewnić adekwatność wyspecyfikowanych wymagań przed zakomunikowaniem ich dostawcy. Powinna również ustanowić i wdrożyć działania kontrolne lub inne niezbędne działania, które zapewnią, że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu. Gdy organizacja lub jej klient zamierza przeprowadzić weryfikację u dostawcy, wówczas w informacji dotyczącej zakupów organizacja powinna podać odpowiednie ustalenia dotyczące weryfikacji i metodę zwalniania wyrobu.

Wymagania stawiane przez normę ISO 9001:2008 mają charakter ogólny. Należy podkreślić że to przedsiębiorstwo, uwzględniając swoje uwarunkowania, powinno wybierać odpowiednie metody i narzędzia, tak aby jego system był zgodny i umożliwiał skuteczną realizację celów. Jednym z nich jest stworzenie bazy dostawców, którzy będą zdolni do spełniania stawianych im wymagań. Stosowana metodyka wyboru dostawców powinna ponadto uwzględniać ich systemy jakości. Wymaganie to bardzo często oznacza zmianę orientacji przedsiębiorstwa z wcześniejszej, opartej na ocenie dostaw, na nową, podstawą której jest ocena dostawcy.
Warto także wspomnieć o wymaganiach normy ISO 9004:2009, w której przedstawiono proces kontroli nadzorowania dostawców. Norma zaleca, aby organizacja ustanowiła skuteczne i efektywne procesy służące identyfikowaniu potencjalnych źródeł kupowanych materiałów, rozwoju istniejących dostawców lub partnerów oraz oceny ich zdolności do dostarczania wymaganych wyrobów. Ma to zapewnić skuteczność oraz efektywność całościowych procesów zakupu.

Artykuł zawiera 15700 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 03 październik 2014 12:52
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe