Zaloguj się

Koncepcja lokalizacji nowego centrum logistycznego w Polsce

  •  Krzysztof Dziekoński, Ewelina Matusewicz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koncepcja lokalizacji nowego centrum logistycznego w Polsce

Według LaLonde'a koszty transportu związane z przepływem towarów od miejsc produkcji do miejsca przeznaczenia, stanowią około 50% całkowitych kosztów w łańcuchu logistycznym. Około 30% całkowitych kosztów logistycznych generują bezpośrednie koszty magazynowania. Stąd trwające od dekad zainteresowanie badaczy i praktyków związane z konstrukcją sieci dystrybucji, która minimalizowałaby te koszty.


Jedną z podstawowych decyzji związanych z tworzeniem sieci dystrybucyjnych jest rozmieszczenie obiektów w węzłach tej sieci. Celem rozwiązywania problemów lokalizacji obiektów jest takie wyznaczenie ich położenia, by suma kosztów operacyjnych systemu była najniższa. Dodatkowo należy ustalić minimalną liczbę obiektów w sieci dystrybucyjnej do osiągnięcia zakładanego poziomu obsługi klientów. Istotnym elementem sieci dystrybucyjnych są centra logistyczne. Autorzy przyjmują, że centrum logistyczne jest zespołem funkcji związanych z obsługą fizyczną dystrybucji towarów, spedycją, transportem i zarządzaniem organizacją tych funkcji, skupionych na określonym terenie. W artykule przedstawiono propozycję lokalizacji nowego centrum logistycznego z kolejowym terminalem kontenerowym, dedykowanego obsłudze dystrybucji fizycznej produktów spożywczych.

Charakterystyka centrów logistycznych
Centrum logistyczne (CL) bywa mylnie kojarzone z obiektem lub też centrum magazynowym. Centra logistyczne wyróżnia znacząco większa ilość składników infrastruktury punktowej, a magazyny są częścią składową centrum. Centrum logistyczne jest punktowym elementem infrastruktury logistycznej z najwyższym stopniem złożoności. Określając dany obiekt mianem centrum logistycznego mamy na myśli wszelkiego rodzaju usługi związane z magazynowaniem i przemieszczaniem się towaru od nadawcy do odbiorcy, oraz infrastrukturę umożliwiającą wykonywanie tych operacji (co składa się na centrum magazynowe), ale również przewozy intermodalne i dodatkowe usługi oferowane niezależnym przedsiębiorstwom. W polskiej literaturze przedmiotu można wyróżnić wiele definicji centrum logistycznego.
Cele CL identyfikują rolę bieżących działań w organizacji. M. Chaberek pisze, że "można je utożsamiać z wielopodmiotową koordynacją i współpracą, zapewniającą racjonalność gospodarowania przepływami zasobów i informacji przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu obsługi". W ujęciu ogólnym do celów, jakie stawiają sobie centra logistyczne, można zaliczyć optymalizację poziomu zapasów, czyli eliminację zbędnych zapasów, obniżenie czasu przepływu materiałów i wyrobów, obsługę klienta na wysokim poziomie oraz obniżenie poziomu kosztów logistycznych do wysokości optymalnej dla centrum.
Poza celami ogólnymi, należy zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczno - społeczny, który jest bardzo ważny dla poprawnego funkcjonowania centrum logistycznego. Do celów związanych z tym aspektem zalicza się: ciągłe doskonalenie w zarządzaniu funkcjonującego już łańcucha dostaw, wykorzystywanie w coraz większym stopniu transportu kolejowego, optymalne wykorzystanie krajowych i międzynarodowych dróg oraz bardzo ważny dla państwa aspekt, związany ze wspomaganiem rozwoju działalności gospodarczej, nie tylko w regionie, ale i w całym kraju, poprzez oferowanie usług logistycznych różnym podmiotom z branży produkcyjnej, handlowej czy usługowej.

Artykuł zawiera 28740 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 wrzesień 2015 12:39
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe