logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2006. Pełna wersja (380 stron).

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2006.

Raport opublikowano w ramach w serii wydawniczej Biblioteka Logistyka.

Rozwój gospodarki elektronicznej w Polsce w 2006 roku wkroczył w fazę dojrzałych przemian jakościowych, których efekty ilościowo-wartościowe zostaną zdyskontowane za około 2–3 lata. Konstatując dotychczasowy rozwój, można wy­różnić okres do około 2004 roku, w którym analizowano głównie dynamikę wskaź­ników ilościowych (mierzonych zgodnie ze standardami OECD) – np. wzrostu liczby użytkowanych komputerów, gęstości infrastruktury teleinformatycznej, liczby użytkowników Internetu. Przełom roku 2005 zasygnalizował potrzebę istot­nych zmian jakościowych w obszarze treści i funkcjonalności e-usług, rozwiązań systemowych i platform obsługowych, upowszechnienia standardów gwarantują­cych niezawodność i bezpieczeństwo w sieci, a także dostosowywanie przepisów prawa do wymagań uczestników transakcji elektronicznych – przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego. Wszyscy mamy świadomość, że gospodarka elek­troniczna w naszym codziennym funkcjonowaniu zajęła trwałe miejsce, natomiast wzrost jej masowego wykorzystania w latach 2007–2008 (i później), będzie uzależniony od spełnienia potrzeb użytkownika i zakresu kreowania wartości. Przykładem takich działań w minionym 2006 roku, ukierunkowanych na jakość i wartość dla klienta, było rozpoczęcie przesyłania e-deklaracji CIT, PIT i VAT, opracowanie i powszechne udostępnienie standardu e-faktury, uruchomienie pierw­szego w Polsce e-urzędu w Bydgoszczy (Elektronicznego Biura Obsługi Klientów EBOK) czy uruchomienie Centrum Telepracy w Garwolinie.

Wydaje się, że przedstawione dalej przykłady działań celowych potwierdzają tezę o obecnym okresie inkubacji i przygotowania masowego wykorzystania na­rzędzi e-gospodarki. W 2006 roku polskie społeczeństwo za sprawą paszportów biometrycznych stało się pełnoprawnym uczestnikiem „europejskiej przestrzeni informatycznej”, a pierwszy polski sklep internetowy otrzymał prestiżowy certyfi­kat Euro-Label. Sukces biometrycznych paszportów z mikroprocesorem (który wy­kreował w 2006 roku około 2000 dodatkowych miejsc pracy w zakładach fotogra­ficznych), pozwala mieć nadzieję na jego kontynuację, przy wprowadzaniu nowe­go biometrycznego dowodu osobistego, planowanego na wrzesień 2008 roku.

Wyniki badań wskazują, że w minionym roku nastąpił dalszy wzrost zaanga­żowania przedsiębiorstw w obsługę sprzedaży drogą elektroniczną. Wartość netto transakcji online wyniosła 94 mld zł (ok. 6% przychodów netto ze sprzedaży) i była o blisko 50% wyższa niż w roku poprzednim. Biorąc jednak pod uwagę, że tylko 11% przedsiębiorstw wykorzystujących komputer realizowało sprzedaż z wy­korzystaniem Internetu, jest to wynik stanowiący zaledwie 60% średniej dla Unii Europejskiej (UE 25 – 15%). Przedsiębiorstwa doceniają opłacalność wykorzysty­wania Internetu w strategii rozwoju działalności gospodarczej i prowadzeniu sku­tecznego e-marketingu swoich produktów, natomiast do głównych problemów, podobnie jak w poprzednich latach, zaliczają brak bezpieczeństwa transakcji i płat­ności elektronicznych oraz wysoki koszt systemu elektronicznej wymiany danych.

Znaczącym impulsem do działań administracji publicznej w obszarze e-gos­podarki Polski był przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu 2006 roku Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010. Zgodnie z założeniami planu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał kompetencje do koordynowania w imieniu Prezesa Rady Ministrów procesu informatyzacji administracji publicz­nej. Nową jakość ma także zapewnić Międzyresortowy Zespół do Spraw Infor­matyzacji, powołany jako organ pomocniczy Rady Ministrów w zakresie infor­matyzacji administracji publicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, infra­struktury sieci teleinformatycznych oraz zastosowań technologii teleinformacyj­nych (TTI) w budowie gospodarki opartej na wiedzy.

Po wielu latach dyskusji specjalistów różnych dziedzin, w 2006 roku zorga­nizowano I Kongres Gospodarki Elektronicznej. Przedstawiciele rządu i wielu organizacji pozarządowych stworzyli forum wymiany myśli na temat kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce. Uczestnicy kongresu podjęli próbę podsumowania kierunków dotychczasowych działań, analizy dotychczasowych osiągnięć i porażek, a także określenia kierunków dalszych, skoordynowanych działań rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce w latach 2007–2013. O zna­czeniu dla gospodarki i administracji publicznej wielu projektów informatycznych planowanych do realizacji w latach 2007-2013 (np. projektów realizowanych w ramach e-administracji: e-PUAP, PESEL-2, CEPiK, STAP) świadczy kwota ponad 3,5 mld zł. Przewidywana wartość 4,7 mld zł alokacji środków przeznaczo­nych ogólnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego jest w stosunku do środków z lat 2004–2007 prawie 8,6 razy większa.

Ożywienie przeżywał w 2006 roku rynek usług elektronicznych. Rozpoczął działalność system płatności online PayPal, umożliwiający firmom i klientom indy­widualnym posiadającym adres e-mail bezpieczne i wygodne wysyłanie pieniędzy i przyjmowanie wpłat, w ramach istniejącej infrastruktury rachunków bankowych i kart kredytowych. Spektakularny kontrakt firmy Polkomtel z firmą PGF na elek­troniczną obsługę zamówień został zawarty przez Internet z wykorzystaniem pod­pisu elektronicznego. Wciąż rozwijane usługi e-administarcji umożliwiły w Poz­naniu w 2006 roku obsługę elektronicznego zamówienia odpisu aktu stanu cywil­nego – np. aktu urodzenia, ślubu czy zgonu. Do wielu przykładów rozwoju usług gospodarki elektronicznej w roku 2006 można zaliczyć także Internetową Giełdę Używanych Podręczników, uruchomioną w formie e-usługi na Elektronicznym Serwisie Oświatowym.

Istotne dla przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchach dostaw dane o pro­duktach będzie gromadził największy w Europie katalog elektroniczny SINFOS, który rozpoczął swoją działalność w Polsce w 2006 roku. Zgromadzenie w jednym miejscu elektronicznych danych, niezbędnych dla przeprowadzenia sprawnych procesów sprzedaży i zaopatrzenia, zapewni ich szybką i prostą aktualizację, automatyczną dystrybucję danych do odbiorców i pełną synchronizację między systemami informatycznymi dostawcy i odbiorcy.

Elektroniczna Gospodarka w Polsce – Raport 2006 prezentuje wyniki badań oraz statystyki, określające stan i dynamikę rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce, w odniesieniu do danych z Raportów 2004 i 2005 oraz na przestrzeni ostatnich kilku lat. Decydenci rozwoju gospodarczego w Polsce, analitycy i gre­mia kreujące rozwój poszczególnych branż i sektorów gospodarki, znajdą w treści raportu dane źródłowe metod i możliwości zwiększania produktywności, rentow­ności i konkurencyjności działalności gospodarczej.

Na podstawową treść raportu składają się dwie części, zorganizowane według wzorców monitorowania przyjętych dla raportów ICT i e-business w Unii Euro­pejskiej:

Część B – raport prezentujący wyniki analizy rynku i obszarów zastosowań e-gospodarki w Polsce,

Część C – raport prezentujący bazę rozwoju e-gospodarki w Polsce, tzn. e-usługi, standardy oraz przepisy prawne i inicjatywy wspomagające rozwój e-biznesu w Polsce.

Część B raportu została podzielona na cztery obszary tworzące podstawy elektronicznej gospodarki w Polsce, które jednocześnie stymulują jej rozwój:

Społeczeństwo Informacyjne – będące beneficjentem i jednocześnie konsumen­tem przynoszącym przychód na rynku e-gospodarki;

e-biznes – przedsiębiorstwa, których podstawowa działalność gospodarcza dotyczy wykorzystania narzędzi e-gospodarki lub których działalność jest wspomagana systemami ICT; z tej działalności przedsiębiorstwa tworzą przy­chód własny oraz dochód dla budżetu państwa;

e-administracja – urzędy i instytucje, które przez systemy ICT obsługują dzia­łalność gospodarczą przedsiębiorstw i polskie społeczeństwo informacyjne.

Obsługa przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego przez e-administra­cję, będącą de facto konsumentem budżetu państwa, powinna umożliwić wielo­kierunkowe korzyści – redukcję kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i społe­czeństwa, wzrost jakości świadczonych usług i poziom obsługi obywatela oraz wzrost ilości i zasięgu świadczonych usług przy określonych zasobach ludzkich. Ostatni postulat jest wciąż aktualnym sposobem realizacji koncepcji „taniego państwa” zaprezentowanej w exposé rządowym w 2005 roku, uwzględniając zredu­kowanie kosztów funkcjonowania administracji publicznej poprzez zastosowanie efektywnych technik informatycznych.

Wyniki badań elektronicznej gospodarki w Polsce, zamieszczone w Raporcie 2006, stanowią szczegółowe dla badanych zagadnień i jednocześnie syntetyczne dla analizowanych sektorów gospodarki źródło danych. Intencją autorów jest dostarczenie obiektywnych i potwierdzonych wynikami badań informacji, pomoc­nych w ukierunkowaniu dalszego rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce, na poprawę poziomu obsługi przedsiębiorstw, społeczeństwa informacyjnego i admi­nistracji publicznej.

Przedstawione w raporcie za 2006 rok obszary działalności rynkowej, w któ­rych osiągnięto wysoki obrót i efektywność dzięki zastosowaniu narzędzi gospo­darki elektronicznej, mogą być przydatne w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych na poziomie przedsiębiorstwa, branży lub sektora oraz całej gospodarki. Równie cenne mogą być wyniki badań wskazujące na obszary o nie­wystarczającym tempie rozwoju, niskiej produktywności lub wysokich kosztach – zalecane dla inwestycji osłonowych lub wspomagających.

Konkludując, można zaobserwować wzajemne uzależnienie rozwoju gospo­darki Polski i gospodarki elektronicznej. Znaczący wzrost gospodarczy i szybko rozwijająca się polska gospodarka wymaga elektronicznych narzędzi, umożliwia­jących szybką i niezawodną realizację transakcji gospodarczych, masową wymianę danych, wspomagając w konsekwencji konkurencyjność produktów i rozwój gospodarczy.

Z drugiej strony rozwijająca się niezwykle dynamicznie gospodarka elektro­niczna, wspomagając działalność przedsiębiorstw, wywiera coraz większy i realny wpływ na dalszą dynamikę wzrostu gospodarczego Polski.

Raport w formacie PDF dostępny jest poniżej.
Ostatnio zmieniany czwartek, 22 listopad 2012 11:41
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

"Parowozjada" na 100-lecie niepodległości

"Parowozjada" na 100-lecie niepodległości

PKP CARGO S.A. zaprasza do Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce na XIV "Parowozjadę", która będzie...

Poczta Polska ze specjalną ofertą dla cudzoziemców

Poczta Polska ze specjalną ofertą dla cudzoziemców

Poczta Polska oferuje usługi obywatelom Ukrainy, którzy stanowią największą grupę cudzoziemców przebywających w Polsce. W...

Transatlantycki handel i zaawansowana produkcja samolotów

Transatlantycki handel i zaawansowana produkcja samolotów

DB Schenker opracował efektywny system logistyczny dla końcowego montażu Airbusa na linii produkcyjnej w Mobile...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj