Zaloguj się

VI Konferencja Naukowo-Gospodarcza "Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2020-12-04

Data zakończenia: 2020-12-04

Miejsce konferencji: Internet

Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Logistyki; Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Cele konferencji:

- Zaprezentowanie aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego.
- Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Z uwagi na trwający okres pandemii, konferencja odbędzie się formie zdalnej (online).

Tematyka konferencji:

I. Transport kombinowany w łańcuchach dostaw - studium przypadku Kujaw i Pomorza:
- Założenia budowy platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski - uwarunkowania i obecny stan
- Rola śródlądowych dróg wodnych i platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski i ich znaczenie dla regionu
- Kaskada Dolnej Wisły i stopień wodny Siarzewo w kontekście wymogów konwencji AGN
- MDW E70 - wyzwania i problemy w kontekście dostosowania do standardu drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym
- Węzeł logistyczny Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T
- Pilotażowy rejs kontenerowy 2020 z portów morskich do województwa kujawsko-pomorskiego - studium przypadku
- Popyt i podaż usług śródlądowego transportu wodnego w regionie
- Zagadnienie ostatniej mili w łańcuchach dostaw

II. Logistyka działalności publicznej i biznesowej:
- Logistyka organizacji publicznych, społecznych i biznesowych - problemy definicyjne
- Współczesne megatrendy w kształtowaniu rzeczywistości logistycznej
- Koncepcje i strategie w nieklasycznych obszarach stosowania logistyki
- Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw w ochronie zdrowia
- Logistyka działalności wojskowej w świetle zagrożeń regionalnych i globalnych
- Logistyka zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych i technologicznych
- Logistyka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
- Logistyka działalności humanitarnej
- Społeczny wymiar zarządzania łańcuchami dostaw przedsiębiorstw
- Odpowiedzialne łańcuchy dostaw w sektorze farmaceutycznym
- CSR w zarządzaniu łańcuchami dostaw
- Cyfrowe łańcuchy dostaw
- Smart Logistics
- Metody ilościowe i narzędzia informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www konferencji.

Strony internetowe