Zaloguj się

składowanie odpadów

waste storage

Postępowanie z odpadami przeznaczonymi do trwałego lub czasowego deponowania na powierzchni ziemi lub w podziemnych wyrobiskach, spełniające wymogi ochrony środowiska (PN-Z-15010:1999).