Zaloguj się

tempo rotacji zapasu

turnover rate of stock

Iloraz wielkości dostaw lub zużycia w pewnym okresie do przeciętnego poziomu zapasu w tym samym okresie. Pokazuje, ile razy w przeciągu tego okresu zapas jest odnawiany lub zużywany.