Zaloguj się

zapas maksymalny

maximum stock level, maximum stock

(maximum stock level) Jeden z parametrów sterujących w systemie zamawiania opartym na przeglądzie okresowym, rozumiany jako suma popytu w cyklu uzupełnienia i cyklu przeglądu powiększona o zapas zabezpieczający.
(maximum stock) Poziom zapasu zaplanowany jako wielkość, do której rosnąć może zapas bez konieczności podejmowania działań interwencyjnych. Wyrażany bywa w jednostkach ilościowych lub wartościowych.
Zobacz też: