Zaloguj się

dokładnie na czas

Just-in-Time

Koncepcja kształtowania relacji przedsiębiorstwa zdostawcami, odbiorcami oraz pracownikami. Opiera się na dwóch założeniach:
- eliminacji wszystkiego, co nie podnosi wartości produktu lub usługi z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy,
- dążeniu do efektywnego wykorzystania zasobów.
Efektem stosowania tej koncepcji jest koncentracja przedsiębiorstwa na zaspokajaniu potrzeb klientów, partnerska współpraca z dostawcami, zmniejszenie zapasów, zwiększenie elastyczności działania, poprawa jakości, włączenie pracowników w procesy podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zob. dostawy dokładnie na czas.
Rozumienie koncepcji "dokładnie na czas" ewoluowało wraz z jej rozpowszechnieniem i kolejnymi wdrożeniami. W początkowej fazie rozwoju definiowano ją jako "zbiór sposobów postępowania prowadzących zarówno do podniesienia zarówno produktywności, jak i jakości wytwarzania". Wczesne ujęcia problemu istoty koncepcji "dokładnie na czas" koncentrowały się również często wyłącznie na organizacji przepływu materiałów w roz­wiązaniu znanym jako system produkcyjny Toyoty. W latach 80. ubiegłego wieku koncep­cję "dokładnie na czas" definiowano często jako "spójny system zarządzania nakierowany na ciągłe doskonalenie, oparty na efektywnym przepływie materiałów, dążeniu do wysokiej jakości produkcji i zaangażowaniu personelu". Późniejsze studia i doświadczenia praktyczne doprowadziły do takiego rozumienia "dokładnie na czas", jakie przyjęto za obowiązujące w tym słowniku. Zob. dokładnie na czas, system produkcyjny Toyoty.