Zaloguj się

indeks sezonowy

seasonal index

Składnik sezonowy w konkretnym okresie (np. sprzedaży produkcji), wyrażony jako procent wartości trendu dla danego okresu plus 100.