Zaloguj się

odpowiedzialność materialna personelu magazynowego

material responsibility (liability) of warehouse personnel

Określony wymiar konsekwencji materialnych ponoszonych przez pracownika magazynu z tytułu powstałych niedoborów w powierzonych jego opiece zapasach.