Zaloguj się

procent braku zapasów

stock-out percentage

Miara efektywności, za pomocą której firma reaguje na popyt faktyczny. Procent ten może być miarą całkowitego braku zapasów w stosunku do całkowitej wielkości zamówień albo miarą stosunku pozycji powodujących powtarzające się braki podczas jakiegoś okresu do wszystkich zamówionych pozycji.