Zaloguj się

Regulamin Konkursu "Piórem logistyka" - edycja IV

Regulamin Konkursu „Piórem logistyka” – edycja IV

Temat: Dowolny z zakresu logistyki.

1. Konkurs „Piórem logistyka” zwany dalej w skrócie Konkursem prowadzony jest przez Instytut Logistyki i Magazynowania, zwany dalej ILiM, z siedzibą w Poznaniu 61-755, ul. Estkowskiego 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod nr KRS 0000052866.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zgłoszenie artykułu do udziału. Regulamin Konkursu dostępny jest na witrynie internetowej www.logistyka.net.pl oraz w siedzibie ILiM.
3. Artykuły na Konkurs można nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej od 7 października 2005 r. do 6 listopada 2005 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub „Redakcja portalu www.logistyka.net.pl”, Instytut Logistyki i Magazynowania; ul. Estkowskiego 6; 61-755 Poznań, z dopiskiem „Praca na Konkurs”. Za datę nadesłania przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę otrzymania listu email.
4. Wymagane jest nadesłanie pocztą lub faksem (061 852 63 76) oświadczenia o treści: "Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem IV edycji Konkursu „Piórem logistyka” ogłoszonego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w dniu 7 października 2005 r. Oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich do nadesłanej pracy pt. „Tytuł”. W przypadku wygrania Konkursu zobowiązuję się do przeniesienia na ILiM autorskich praw majątkowych w drodze umowy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zbiorze danych o uczestnikach Konkursu przez ILiM z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6 oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia Konkursu. Zostałem poinformowany(a), że mam prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych."
imię, nazwisko, adres, data, czytelny podpis.
5. Wyniki zostaną opublikowane na portalu www.logistyka.net.pl w dniu 15 listopada 2005 r.
6. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez ILiM w składzie:

  • przewodniczący komisji: dr inż. Aleksander Niemczyk – Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej, ILiM
  • członek komisji: mgr inż. Jerzy Majewski – z-ca Kierownika Centrum Wiedzy Logistycznej, ILiM
  • członek komisji: mgr Tomasz Janiak – Kierownik Działu Wydawnictw, ILiM

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu komisji bez podania przyczyny.
7. Prace oceniane będą pod kątem: wkładu własnego autora w rozwój tematu (nowe podejście, spostrzeżenia, wnioski); powiązania treści z zagadnieniami logistycznymi; wartości pracy dla Czytelnika praktyka; wartości pracy dla Czytelnika teoretyka; aktualności treści; prawidłowości stosowanej terminologii; zgodności treści z tematem; poprawności stylistycznej.
8. Warunkiem przyjęcia pracy jest ograniczenie jej długości pomiędzy 10 - 20 tys. znaków wraz ze spacjami. Istnieje możliwość dołączenia zdjęć, tabel i wykresów. Zalecane jest dołączenie kilkuzdaniowego biogramu autora oraz zdjęcia. Treść biogramu nie jest liczona do objętości pracy.
9. Praca nadesłana na Konkurs nie może być wcześniej publikowana w żadnym medium elektronicznym ani drukowanym.
10. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
11. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która do dnia 6 listopada 2005 r. włącznie ukończy 18 lat.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ILiM oraz członkowie najbliższej rodziny.
13. Uczestnik Konkursu ma prawo wycofać swoją pracę przed dniem ogłoszenia wyników.
W tym celu musi złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu pracy z Konkursu.
14. Nagrodą w Konkursie jest honorarium autorskie w wysokości 1000 zł brutto (tysiąc złotych) ufundowane przez ILiM, obejmujące wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na ILiM autorskich praw majątkowych.
15. Honorarium zostanie wypłacone w przeciągu 14 dni od momentu dostarczenia przez autora podpisanej umowy o przeniesienie praw autorskich na ILiM.
16. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 061 850 49 27 lub na stronie internetowej www.logistyka.net.pl

Zaloguj się by skomentować