Zaloguj się

Program konferencji "SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej"

Program:

Dzień I:

Bożena Lisiecka-Zając - Bilansowe aspekty sprawozdania finansowego

1. Polityka rachunkowości w kontekście ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF - podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego:

a) cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
b) zasada treści ekonomicznej - podstawą wiarygodności informacji finansowych,
c) wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
d) utrata wartości aktywów - metody,
e) prezentacja sprawozdania (forma, zakres i kwalifikacja):
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 • informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym.

2. Inwentaryzacja składników majątkowych, podstawą potwierdzenia ich oceny ekonomicznej dla kontynuacji działalności jednostki.

3. Wybrane zagadnienia i kwestie występujące w praktyce przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, a dotyczące m.in.:

a) środków trwałych (kwalifikacji i prezentacji, podstawy i metody amortyzacji itp.), ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych finansowanych z funduszy unijnych,
b) leasingu,
c) rezerw na pokrycie przyszłych zobowiązań,
d) rezerwy na świadczenia pracownicze,
e) rozliczania międzyokresowe kosztów i przychodów,
f) wyceny aktywów i zobowiązań wyrażanych w walutach obcych,
g) wyceny należności operacyjnych, w tym odpisy z tytułu utraty ich wartości,
h) aktywów finansowych - kwalifikacja i wycena.

4. Zdarzenia następujące po dacie bilansu.

5. Dyskusja.

Dzień II:

Krzysztof Komorniczak - Podatek VAT i akcyza w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej

1. Najważniejsze problemy branży TSL (opłaty postojowe, dokumentacja prawa do zastosowania stawki 0 % w transporcie międzynarodowym, refakturowanie ubezpieczenia, moment wykonania czynności, a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i inne).

2. Rozliczanie premii pieniężnych, bonusów itp. w podatku VAT.

3. Faktury korygujące roczne w dostawie:

a) krajowej,
b) wewnątrzwspólnotowej,
c) wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
d) wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i imporcie usług.

4. Opłaty licencyjne, za znak towarowy i inne opłaty o charakterze rocznym - import usług.

5. Korekty deklaracji VAT w zakresie podatku należnego i naliczonego.

6. Roczne rozliczenie podatku według proporcji oraz roczna korekta VAT.

7. Najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w kwestii podatku VAT:

a) reprezentacja i reklama,
b) dokument uprawniający do stawki 0 % przy WDT,
c) zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.

8. Pytania.

Marcin Górski - Podatek dochodowy od osób prawnych w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

1. Przychody podatkowe:

a) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu świadczenia usług transportowych,
b) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu świadczenia usług spedycji,
c) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu świadczenia usług logistycznych,
d) zasady rozpoznawania przychodów z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu (czynsz płacony z dołu oraz czynsz płacony z góry),
e) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu refakturowania mediów,
f) różnice kursowe na wierzytelnościach oraz na zobowiązaniach, jak również różnice kursowe od własnych środków wyrażonych w walutach obcych,
g) rozliczenie różnic kursowych w przypadku potrącenia,
h) przychody z tyłu nieodpłatnie nabytych rzeczy oraz praw, jak również przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia, częściowo nieodpłatnego świadczenia oraz przychody z tytułu umorzenia zobowiązań,
i) przychody z tytułu objęcia udziałów, akcji w zamian za wkład niepieniężny oraz za wkład pieniężny.

2. Koszty uzyskania przychodów:

a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) rozliczanie kosztów w czasie.

3. Szczególne zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów:

a) świadczenia na rzecz pracowników:
 • wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło jako koszt uzyskania przychodów,
 • rozliczenie diet z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów, ze szczególnym uwzględnieniem diet wypłacanych na rzecz kierowców,
 • finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników,
 • świadczenia na rzecz członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, udziałowców i akcjonariuszy.

b) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów:

 • wierzytelności odpisane jako przedawnione,
 • wierzytelności umorzone,
 • wierzytelności odpisane jako nieściągalne,
 • odpis aktualizujące jako koszty uzyskania przychodów,
 • straty z tytułu sprzedaży wierzytelności.

c) reprezentacja i reklama.

4. Amortyzacja podatkowa:

a) definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) zasady określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
c) remont, ulepszenie oraz przyłączenie i odłączenie części składowych i peryferyjnych,
d) jednorazowe odpisy amortyzacyjne,
e) straty w środkach trwałych.

5. Odliczanie darowizn.

6. Przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy:

a) zasady opodatkowania dywidend w świetle zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
b) inne przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy:
 • umorzenie udziałów i akcji,
 • wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego,
 • podział oraz łączenie spółek kapitałowych.

7. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi:

a) definicje podmiotów powiązanych:

 • powiązania kapitałowe,
 • powiązania rodzinne,
 • powiązania wynikające ze stosunku pracy,
 • inne.

b) metody określenia dochodów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • metoda rozsądnej marży koszt plus,
 • metoda ceny odprzedaży,
 • metody zysku transakcyjnego.

c) podstawowe zasady dotyczące zawierania porozumień cenowych:

 • podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych,
 • organy właściwe w sprawie zawarcia porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych,
 • tryb wniesienia oraz elementy wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych,
 • decyzja w sprawie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych:
  • zasady doręczenia decyzji,
  • elementy decyzji,
  • termin obowiązywania decyzji.

 • zmiana stosunków gospodarczych powodująca rażącą nieadekwatność wyboru i stosowania uznanej za prawidłową metody ustalania ceny transakcyjnej,
 • zasady wnoszenia oraz wysokość opłaty od wniosku w przedmiocie porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

  d) dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • tryb przedłożenie dokumentacji,
 • elementy dokumentacji,
 • sankcje w przypadku braku dokumentacji.
Zaloguj się by skomentować