Zaloguj się

Wincanton chroni środowisko

Firma Wincanton opracowała pięcioletnią strategię środowiskową. Jest ona efektem rocznego programu badań i planowania, a przyjęte zasady mają pokazać w jaki sposób firma określa i zarządza wpływem swoich działań na środowisko.

Nowa strategia jest też wyrazem przekonania Wincanton, że odpowiedzialność korporacyjna i zrównoważony rozwój,  przyniosą korzyści nie tylko samej firmie, ale również jej klientom oraz szerszej społeczności. W celu maksymalnego zwiększenia wartości, przyjętą strategię oparto o wyniki kompleksowej analizy wpływu operacji firmy na środowisko naturalne oraz badaniu problemów środowiskowych, które Wincanton zamierza rozwiązać  zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy.

Na podstawie tej samej analizy określono Kluczowe Obszary Wyników (Key Results Areas, KRA) dla pierwszej fazy strategii. Uwzględniają one istotny wpływ działań firmy na środowisko oraz priorytety głównych grup interesariuszy. Kluczowe Obszary Wyników obejmują: wykorzystanie energii i zmiana klimatu, odpady i recykling, ład korporacyjny i zarządzanie, pomiar jakości pracy oraz rozwój najlepszego produktu. Dodatkowo dla każdego z tych obszarów określone zostały założenia i cele dla potrzeb realizacji początkowej fazy programu środowiskowego.

- Współczesne zagadnienia związane ze zmianą klimatu i ochroną środowiska, sprawiają, że firmy muszą działać odpowiedzialnie i etycznie. Nasza Grupa zapewnia gospodarce podstawowe usługi, transportując produkty na każdym etapie łańcucha dostaw, od surowców, po dostarczenie towaru do konsumenta końcowego. Transport odpowiada za największy procent światowej emisji dwutlenku węgla, branża logistyczna nie może zignorować konieczności dokonania zmiany. Musimy współpracować z partnerami w branży, dostawcami oraz Klientami, aby znaleźć nowatorskie sposoby zmniejszania emisji dwutlenku węgla w przyszłości - powiedział Graeme McFaull, CEO Grupy Wincanton.

Na poparcie tego zobowiązania Wincanton opracował Deklarację Środowiskową, w której określono 10 zasad środowiskowych. W myśl przyjętych zasad Wincanton deklaruje:

1. Uwzględniać troskę o środowisko w kluczowych decyzjach biznesowych;
2. Opracowywać progresywne produkty i usługi, pomagające klientom firmy zwiększać swą efektywność na środowisko;
3. Zapewniać doskonałość operacyjną i zgodność z przepisami poprzez korzystanie z systemów zarządzania środowiskowego oraz organizację szkoleń dla pracowników;
4. Monitorować, mierzyć i stale doskonalić efektywność środowiskową;
5. Informować o postępach klientów, pracowników i inwestorów;
6. Minimalizować zużycie paliw kopalnych oraz emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych;
7. Minimalizować zużycie zasobów nieodnawialnych i wrażliwych środowiskowo;
8. Minimalizować ilość produkowanych odpadów poprzez prewencję, ponowne wykorzystanie i recykling;
9. Zapobiegać zanieczyszczeniu gleby i wody oraz
10. Minimalizować emisję zanieczyszczeń w powietrzu, minimalizować negatywny wpływ działań firmy na lokalne społeczności.

Strategia środowiskowa Wincanton została opracowana w formie ramowej struktury dla potrzeb ustaleń i weryfikacji założeń i celów środowiskowych.  Przyjęty dokument będzie okresowo aktualizowany, pokazując postęp w realizacji przyjętych celów. Ramowa struktura strategii stanowić będzie również gwarancje, że przyjęte zasady pozostają odpowiednie do typów prowadzonych operacji.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 04 sierpień 2009 13:56
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe