Zaloguj się

Obrót międzynarodowy MSP w raporcie EIU

Większość małych i średnich przedsiębiorstw dostrzega możliwości rozwoju międzynarodowego i przewiduje, że w ciągu pięciu lat nawet 50% swoich przychodów będzie generować w obrocie międzynarodowym. Jest to jeden z głównych wniosków płynących z pogłębionego badania przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit (EIU) w imieniu DHL Express. Jednakże badanie 480 dyrektorów MSP i ekspertów z grup lobbingowych tego sektora na całym świecie wskazuje także, że mniejsze firmy z globalnymi aspiracjami wciąż napotykają na poważne przeszkody.

   Handel międzynarodowy jest postrzegany jako niezbędny dla długofalowego sukcesu MSP, ale trudności, takie jak niestabilność polityczna, czynniki kulturowe oraz nieodpowiednia infrastruktura, wciąż budzą niepokój i często przeważają nad samym potencjałem rozwoju rynków zagranicznych, jak twierdzą decydenci. Badanie pokazuje także lukę w działalności międzynarodowej pomiędzy MSP na rynkach rozwiniętych i rozwijających się: niemal 69% respondentów z krajów G7(1) obecnie prowadzi międzynarodową wymianę handlową, podczas gdy jest to domeną jedynie 46% respondentów z krajów BRICM (2).

Pokonywanie różnic na rynkach jest największą trudnością
   Wiele MSP dostrzega bariery w handlu międzynarodowym. Jakość infrastruktury na rynku docelowym, stabilność jego warunków politycznych, koszty administracyjne ustanowienia lokalnego oddziału oraz różnice kulturowe w prowadzeniu interesów, to czynniki podawane przez ankietowanych dyrektorów jako zniechęcające do wejścia na nowe rynki. Szczególną uwagę poświęcono nieznajomości rynków zagranicznych: 84% respondentów opisało znajomość kultury i języka rynku docelowego jako ważne lub bardzo ważne przy ocenie jego atrakcyjności. Wyjaśnia to także fakt, dlaczego większość MSP wchodzi na rynki zagraniczne zbliżone do ich własnych. Raport wskazuje, że MSP z krajów BRICM są bardziej skłonne do szukania możliwości rozwoju w innych krajach rozwijających się, a MSP z państw G7 są bardziej aktywne na rynkach innych krajów rozwiniętych. Na przykład 15% ankietowanych MSP z krajów BRICM działa w Rosji, Chinach, Indiach i w Ameryce Południowej, podczas gdy dociera tam jedynie 3,6% MSP z państw G7.

- MSP z krajów BRICM są w lepszej pozycji na innych rynkach rozwijających się dzięki większej umiejętności radzenia sobie z trudnościami na tych rynkach. Korzystają także z niższych kosztów i mniejszych grup konkurentów. Jeśli uznać te kraje za rynki rozwoju przyszłości, wówczas MSP z krajów uprzemysłowionych będą musiały zrewidować swoje poglądy na rynki wschodzące i opracować nowe strategie, które pomogą im konkurować w przyszłości na arenie międzynarodowej - powiedział Ken Allen, prezes i dyrektor wykonawczy DHL Express. - Na podstawie własnych doświadczeń DHL wiemy, że partnerzy i usługodawcy, w szczególności w dziedzinie logistyki i transportu, mogą zapewnić istotne wsparcie w zakresie pokonywania barier kulturowych oraz trudności infrastrukturalnych, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na konkurencyjnym poziomie.

   Jeśli chodzi o taktykę ekspansji, ankieta wskazuje, że partnerstwa to dla MSP ważne zagadnienie. Większość ambitnych MSP z państw G7 woli pracować z dystrybutorami, sprzedawcami i innymi firmami posiadającymi rozbudowane sieci, co pozwala utrzymać koszty na niskim poziomie w okresie zdobywania nowego rynku. Badanie wskazało na liczne innowacyjne podejścia w tym zakresie, jak na przykład korzystanie z istniejącej sieci sprzedaży detalicznej innej firmy, by wejść na afrykańskie rynki subsaharyjskie.

Małe firmy chcą do Chin, odwracają się od Afryki
   Mimo danych o wysokim wzroście rozpowszechnianych w międzynarodowych mediach, Afryka wciąż jest postrzegana przez MSP przez pryzmat licznych obaw. Około 40% respondentów z państw G7 i BRICM nie dostrzega w tym regionie żadnych możliwości rozwoju. Niestabilna politycznie sytuacja i zacofana infrastruktura oznaczają, że wiele MSP się wycofuje, pozostawiając pole do popisu dla przedsiębiorstw międzynarodowych i firm państwowych, mających do dyspozycji większe zasoby finansowe i przewagę polityczną. Z drugiej strony Chiny są wciąż postrzegane jako najbardziej atrakcyjny rynek rozwoju dla MSP chcących działać na arenie międzynarodowej. Sam rozmiar rynku oraz stabilna polityka gospodarcza chińskiego rządu sprawiają, że w Chinach panują korzystne warunki do rozwoju. Jednakże te same czynniki, a także różnice kulturowe, z jakimi mają do czynienia liczne MSP prowadzące wymianę handlową z Chinami, oznaczają także, że niezbędnymi elementami są staranne planowanie i właściwa strategia wejścia na rynek.

- Korzystanie z szans oferowanych przez nowe rynki nie jest wciąż proste dla wielu małych firm z dużymi ambicjami, w szczególności jeśli chodzi o takie regiony jak Afryka, która ma świetne prognozy na przyszłość. Naszą aspiracją, jako najbardziej międzynarodowej firmy na świecie i globalnego lidera usług logistycznych, jest pomoc tym przedsiębiorstwom w nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi klientami na całym świecie oraz wykazaniu im, że nie muszą być duzi, by konkurować w globalnej wiosce. Dzięki starannemu planowaniu, dobrze zaplanowanemu łańcuchowi dostaw, dobremu zrozumieniu przewag konkurencyjnych i właściwemu nastawieniu MSP mogą pokonać każdą barierę i trafić ze swoimi produktami na cały świat - powiedział Ken Allen.

   Pełny raport EIU i DHL Express pt. Breaking borders: From Canada to China, barriers overshadow growth for expanding SMEs (Pokonywanie barier: od Kanady do Chin, bariery wstrzymujące ekspansję MSP).

Badanie przeprowadzono na 480 firmach MSP z 12 krajów i 20 sektorów, a z wybranymi przedstawicielami wyższego kierownictwa MSP i funkcjonariuszami branżowych grup lobbyingowych przeprowadzono dodatkowe szczegółowe wywiady.

(1) Niemcy, Francja, Włochy, Japonia, Kanada, USA, Wielka Brytania
(2) Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Meksyk

Ostatnio zmieniany w piątek, 31 październik 2014 08:22
Zaloguj się by skomentować