Zaloguj się

MKiŚ ogłosiło projekt dotyczący wymiany autobusów miejskich na zeroemisyjne

Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje obowiązek wymiany około 7400 autobusów spalinowych w dużych miastach. Szacuje się, że całkowita wymiana floty na zeroemisyjną zajmie około 16 lat, a jej koszt wynosić będzie 25,7 mld zł.

Na podstawie projektu w miastach, w których żyje ponad 100 000 mieszkańców oraz w Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii ma zostać wprowadzony obowiązek  zakupu wyłącznie autobusów zeroemisyjnych (tj. elektrycznych oraz wodorowych), a także do zawierania umów przewozowych tylko z podmiotami korzystającymi z takich autobusów. Ponadto nowe regulacje obejmować mają ustanawianie stref czystego transportu miast, w których zamieszkuje więcej niż 100 000 osób, gdzie zgodnie z wynikami oceny jakości powietrza przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zostanie stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego (wartość średnioroczna) dla dwutlenku azotu (NO2). Projekt ma na celu poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców miast, zredukowanie liczby chorób związanych z układem oddechowym, a także spowolnienie zmian klimatycznych.

Przewidziany czas jest związany z naturalnym tempem zużycia wynikającym z eksploatacji oraz amortyzacją floty. Obecnie wymianie podlega około 508 autobusów rocznie. Przy przyjęciu obecnych cen autobusów elektrycznych oraz wodorowych zastąpienie całej floty autobusów spalinowych będzie wiązać się z wydatkami w kwocie rzędu 25,7 mld zł. Zaznaczyć należy, że różnica w kosztach między zakupem autobusów spalinowych oraz zasilanych paliwami alternatywnymi wynosi około 14,7 mld zł. Oznacza to dodatkowe koszty dla zobowiązanych miast w kwocie 920 mln zł. rocznie przez 16 lat. 1

Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska Projekt (rcl.gov.pl)

Czytaj także:
Elektryczny samochód ciężarowy Volvo dla transportu miejskiego
Kolejne autobusy elektryczne dla Warszawy
FM Logistic stawia na zeroemisyjność

 

 

Zaloguj się by skomentować