Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: transport i spedycja

Rosja wypowiada konwencję TIR

Według zapowiedzi służb celnych Federacji Rosyjskiej 1 grudnia 2013 r. karnety TIR przestaną być honorowane na terenie tego kraju. Wywoła to nie tylko znaczące opóźnienia w ruchu transgranicznym, ale i trudne do oszacowania straty dla zagranicznych, w tym polskich, przewoźników. 

Mapa bezpiecznych parkingów w Polsce

W dzisiejszych czasach transport odgrywa ogromną rolę w każdej gospodarce, w Polsce ta gałąź przemysłu przynosi zyski rzędu 10% PKB rocznie. W dobie globalizacji skróciły się odległości między poszczególnymi krajami, a rozwój transportu i nowe możliwości stały się atrakcyjne nie tylko dla firm przewozowych, ale również dla przestępców. Polska jest krajem tranzytowym, przez który biegną szlaki komunikacyjne wschód-zachód oraz północ-południe. Mając na uwadze roczne straty w tej branży w Europie w wysokości ponad 8 mld euro, dbanie o bezpieczeństwo przewożonych towarów oraz bezpieczeństwo kierowców powinno leżeć w interesie naszego kraju.

Szanse na rozwój transportu intermodalnego

Według branżowego magazynu "Infrastruktura" przewozy intermodalne stanowią w Polsce zaledwie 1,7% ogólnej wartości ładunków. Dzięki środkom z UE, sytuacja ta powinna się stopniowo zmieniać. Spółka Laude.pl, dzięki uruchomieniu nowoczesnego Centrum Logistycznego zlokalizowanego przy stacji PKP LHS Zamość Bortatycze, chce rozwijać ten segment usług transportowych.
Warto zauważyć, że transport intermodalny w Europie stanowi prawie 10%, zaś np. na Węgrzech przewozy te osiągnęły już 7% udziału w ogólnej wartości ładunków. To kilka razy więcej niż w naszym kraju.

Innowacje na rynku magazynowym

Kolej jest tańszą i bardziej ekologiczną alternatywą dla transportu drogowego. Jednak aby mogła skutecznie z nim konkurować niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Usprawnienie procesu załadunku i rozładunku wagonów to obecnie priorytet na rynku magazynowym.

Panattoni buduje kolejny magazyn

Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce, rozpoczyna budowę kolejnych 11 400 m kw. magazynu dla Grupy Neuca. Nowy obiekt ma charakter build-to-suit (BTS) i powstaje na terenie Panattoni Park Poznań I w Gądkach.

Polskie drogi nadal z trudnościami: Wywiad z Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, Januszem Piechocińskim

Iwo Nowak: Stan polskich dróg znają najlepiej ich użytkownicy i ich opinie są powszechnie znane. W przypadku jakichś większych "potknięć" w realizacji założonego harmonogramu budowy i remontów naszych szlaków komunikacyjnych najczęściej tłumaczy się w prasie, radiu i telewizji aktualny szef Resortu Infrastruktury, choć czasem chyba nie za swoje grzechy?
Janusz Piechociński: Kierowanie Resortem Infrastruktury w Polsce to ciągłe stąpanie po polu minowym. Za stan, utrzymanie, modernizację i budowę sieci drogowej odpowiada i jest rozliczany minister, a przecież wiadomo, że obecna infrastruktura drogowa jest ciągle efektem wieloletnich zaniedbań i zaniechań, braku dobrego prawa, rynku wykonawstwa, a przede wszystkim pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Powszechnie i słusznie, nie tylko w świecie polskiej polityki i samorządu, wskazuje się infrastrukturę jako główną barierę w procesach modernizacji kraju, naszej ekonomicznej konkurencyjności w przestrzeni europejskiej i społecznych oczekiwań i kosztów. Kiedy jednak przychodzi wybierać, to przez lata wygrywała logika: za brak 50 czy 100 km autostrady czy drogi ekspresowej nikt rządu nie obali, podczas gdy hutnicy, stoczniowcy, lekarze i nauczyciele już tak.
I. N.: Tym razem na celowniku jest min. Cezary Grabarczyk…
J. P.: Drogowe procesy inwestycyjne to obszary, za które konstytucyjnie odpowiada minister Grabarczyk, są bardzo wrażliwe na gospodarczą koniunkturę, a w polskich warunkach pierwsze 2-3 lata każdego ministra to tak naprawdę weryfikacja prac przygotowawczych dokonanych pod kierunkiem poprzedników. "Efekt odłożonego przecięcia wstęgi" przy często nieporównywalnych dla ministra i jego podwładnych warunkach zewnętrznych (sytuacja budżetowa, koszt pieniądza na europejskim rynku finansowym, zawartość harmonogramów pozyskania środków unijnych na drogi przez agendy rządowe i samorząd, protesty społeczne, wydolność "pozadrogowej" administracji publicznej), niewątpliwie utrudnia dokonanie rzetelnej, syntetycznej oceny.
I. N.: Wspomniał Pan o dobrym prawie. Bez tego chyba trudno mówić o rozpoczynaniu czegokolwiek w dłuższej perspektywie? Szczególnie długotrwałego procesu inwestycyjnego w polskim drogownictwie.
J. P.: Najważniejsze dokonania legislacyjne są związane z uporządkowaniem stanu prawnego w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych. Zmieniono "specustawę" drogową, a później rozszerzono zasady jej działania także na inne obszary infrastruktury, dzięki czemu proces realizacji inwestycji uległ skróceniu, a nieruchomości pod budowę są sprawniej pozyskiwane. Decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzję o pozwoleniu na budowę zastąpiła decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji. Uregulowano również kwestię tak zwanego "słusznego odszkodowania". Wprowadzono nowe możliwości prawne realizacji inwestycji - Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi pozwala prywatnym przedsiębiorcom włączyć się do realizacji inwestycji, zarówno gminnych (takich jak budowa mostów czy wiaduktów), jak i do zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Znowelizowano martwą wcześniej Ustawę o partnerstwie publiczno - prywatnym. Zmieniono zapisy w prawie zamówień publicznych, pozwalając na dokonywanie korekt w treści ogłoszenia. Wdrożono uzgodnione z Komisją Europejską zmiany w ustawach z zakresu środowiska i udziale społeczeństwa [w] procesie przygotowania i realizacji inwestycji, tak, aby wszystkie realizowane inwestycje infrastrukturalne spełniały wymagania UE w zakresie ochrony środowiska, co likwiduje ryzyko utraty środków unijnych na drogi. W 2009 roku, w trybie kryzysowym dokonano zmian w funkcjonowaniu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i zwiększono jego możliwości w pozyskiwaniu środków poprzez emisję obligacji na nowych warunkach. W tym obszarze minister miał pełne wsparcie Sejmowej Komisji Infrastruktury i całego Sejmu, dla których dokonanie tych zmian było zadaniem ponadpartyjnym. Jednak legislatorzy resortowi i rządowi nie ustrzegli się błędów czy braku rozpoznania finansowego rynku, o czym świadczy fakt, że w ciągu kilku miesięcy dokonywano kilku nowelizacji. Dopiero pod koniec drugiego roku rządzenia uporządkowano system formalno - prawny procesu inwestycyjnego na polskich drogach. Wydaje się, że po doświadczeniach w stosowaniu specustawy drogowej od 2003 roku i gorzkich doświadczeniach z lat 2005 - 2006, szczególnie w obszarze ochrony środowiska i udziału społeczeństwa w konsultacjach społecznych, prawne bariery przygotowania i realizacji budowy dróg i autostrad powinny być wyeliminowane już w I połowie 2008 roku.

Bezpieczny transport

Transport we współczesnej logistyce jest niezmiernie ważnym elementem, który często warunkuje powodzenie realizacji oraz wpływa znacząco na ocenę zarządzania całą logistyką.

Nowa towarowa trasa kolejowa Rotterdam-Duisburg

Projekt trasy kolejowej Betuweroute, która połączy niemiecki region Ruhry z portem w Rotterdamie, wszedł w fazę realizacji. W grudniu 2000 roku poproszono oferentów do przetargu na stworzenie superinfrastruktury na terenie Holandii - położenie podkładu, torowiska oraz stworzenie trakcji elektrycznej i technologii sygnalizacyjnej.

"TIR-y na tory"

Pod takim hasłem prowadzona jest od 1996 roku energiczna kampania przez organizacje ekologiczne. Jej celem - ogólnie biorąc - jest poprawienie jakości życia społeczeństwa, zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu samochodowego na zdrowie, obniżenie poziomu hałasu, uratowanie przed zniszczeniem tysięcy domów i gospodarstw, a także ocalenie nierzadko ostatnich enklaw dzikiej przyrody i uroków pięknego krajobrazu.

Od tradycji do nowoczesności - model edukacji w logistyce

Określenie logistyk to w dalszym ciągu bardzo pojemny termin, podobnie jak sama logistyka. Podejmując się naszkicowania, chociaż w zarysie, obrazu sytuacji logistyki - zarówno pod względem samej edukacji logistycznej, jak i przygotowania kadr na potrzeby praktyki gospodarczej - już na początku należy zaznaczyć, iż nie jest to zadanie wcale łatwe. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z faktu, że prezentowane podejście może przyczynić się do zainicjowania dyskusji w środowisku. Chociaż akurat to nie powinno być traktowane jako zarzut. Nic tak bowiem nie przyczynia się twórczej dyskusji, jak odmienność głoszonych w niej poglądów. Tak jednak czy inaczej, obraz ten nie jest ani nazbyt idylliczny, ani też rysujący się w zbyt ponurych kolorach.

Strony internetowe