Zaloguj się

Zintegrowany system zarządzania materiałami produkcyjnymi

  •  Barcik Ryszard,Owsiak Dariusz
  • Kategoria: E-gospodarka
Logistyka zaopatrzenia zajmuje się dostarczaniem półproduktów, materiałów, części, podzespołów, surowców i towarów niezbędnych do produkcji, w odpowiedniej ilości i czasie. Obszar logistyki zaopatrzenia obejmuje zakres działania od pojedynczych poddostawców kooperantów zaopatrzeniowych do punktów bezpośredniego sprzężenia z odbiorcami. Zakres ten obejmuje również działania związane z ustalaniem zapotrzebowania odbiorców; zamawianiem, odbiorem, składowaniem, przemieszczaniem i racjonalnym zużyciem dóbr; utrzymywaniem odpowiednich zapasów, ich ewidencjonowaniem, ochroną, oceną i kontrolą.
Optymalny poziom zaopatrzenia w towary i usługi pomaga osiągnąć przez przedsiębiorstwo przewagę konkurencyjną w stosunku do pozostałych uczestników rynku, optymalizując jego koszty. Pozwala również zapewnić odpowiednią (wymaganą) jakość tworzoną przez dostawców w łańcuchu zaopatrzeniowym. Procesy zaopatrzenia łączą kolejne ogniwa łańcucha zaopatrzeniowego, odpowiadają za pozyskanie materiału itd. dla przedsiębiorstwa, jak również za właściwe i efektywne zrealizowanie cyklu czynności, które często przekraczają granice organizacji.
Duże znaczenie odgrywa tutaj zarządzanie logistyczne, które integruje wszystkie działania związane z przepływem surowców, materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych wraz z równoległym do nich przepływem informacji.
Systemy zaopatrzenia są złożone, a złożoność ta zależy od rodzaju działalności, (np. producent stali zużywa niewielką liczbę surowców, producent samochodów potrzebuje kilkanaście tys. różnych części). Zintegrowanie działań związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie i ich powiązanie z właściwie przygotowanym systemem informatycznym pozwala na całościowe podejmowanie niezbędnych decyzji dla tego rodzaju procesów. Logistyka zaopatrzenia powinna zapewnić optymalne warunki funkcjonowania pozostałym podsystemom (produkcji, usług, itp.), wobec czego rozwiązania informatyczne spełniają bardzo ważne funkcje i ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Dla utrzymywania zaopatrzenia, produkcji, zapasów, magazynowania na odpowiednim poziomie niezbędne jest wykorzystanie metod planowania potrzeb materiałowych (MRP), które zajmują się gospodarką zapasami oraz harmonogramowaniem produkcji i dotyczą zwłaszcza zaopatrzenia w materiały i części do produkcji, które zależy od zapotrzebowania na produkt końcowy. Jest to narzędzie, które analizując główny harmonogram produkcji pozwala na określenie zapotrzebowania netto na zapasy w odpowiednich jednostkach terminowania oraz pozwala zaplanować pokrycie tego zapotrzebowania wg poszczególnych pozycji. W przypadku zmian w głównym harmonogramie produkcji, stanie zapasów czy strukturze wyrobu, system MRP pozwala uwzględnić potrzeby netto i zapewnić odpowiedni poziom zaopatrzenia w niezbędne materiały.
Aby zapewnić optymalne wartości parametrów związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem i odpowiedniego poziomu sterowania i koordynacji wszystkich procesów logistycznych, niezbędne jest wykorzystanie przez przedsiębiorstwa informatycznych systemów zarządzania. Jest to konieczne do uzyskania przewagi konkurencyjnej, utrzymania odpowiedniego poziomu obsługi klienta i obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa. Systemy te mogą być mniej lub bardziej rozbudowane, składać się z wielu modułów zarządzających poszczególnymi sferami działalności, zapewniając właściwy poziom wymiany danych na wejściach i wyjściach informacyjnych.
Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2004.
Zaloguj się by skomentować