Zaloguj się

WIEDZA: e-gospodarka

Logistyka zarządzania kryzysowego w mieście

Gospodarka światowa metropolizuje się. Obszar metropolitalny jest wielkim kompleksem rezydencjonalnym, instytucjonalnym i komunikacyjnym, znaczącym w gospodarce i polityce. Głównym kryterium delimitacji obszarów metropolitalnych jest zawartość i gęstość sieci osiedleńczej oraz koncentracja instytucji świadczącej usługi w skali ponadkrajowej.  

Outsourcing logistyczny

Istota i rozwój outsourcingu
Pojęcie określane słowem "outsourcing” można zdefiniować, jako "przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym”.

Kształtowanie bezpieczeństwa systemów logistycznych

Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji każdej aktywności gospodarczej stanowi podstawę właściwej realizacji tej aktywności i jej pożądanej jakości. Niesłychanie istotnym elementem zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji procesu logistycznego jest również zapewnienie jego bezpieczeństwa. Problematyka bezpieczeństwa zawsze zajmowała istotne miejsce w obszarze rozważań o tematyce branży TSL.

Normalizacja i ustawodawstwo, a życie codzienne

Przemiany polityczne zachodzące w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku, zapoczątkowały wiele zmian w gospodarce narodowej. Zostały one jeszcze bardziej zintensyfikowane w wyniku dążenia Polski do integracji z państwami Unii Europejskiej.

Logistyka w organizacji projektu ekspedycyjnego

Jak zorganizować ekspedycję w najdalsze zakątki świata w celach eksploracyjnych, sportowych lub ratunkowych? Jakie należy podjąć działania, aby zrealizować zamierzony cel, spełniając jednocześnie warunki narzucone danemu projektowi ekspedycyjnemu?

Filozofia ekologistyki w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stałymi - cz. 1. Wstęp do ekologistyki

Odpady jako nieuchronny produkt uboczny bytowania i gospodarowania
Powstawanie odpadów i różnych nieczystości towarzyszy nieodłącznie wszelkim przejawom życia, procesom wytwarzania środków produkcji i środków zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych, przygotowania tych środków do zużycia i samemu procesowi zużycia. Przez wrodzony instynkt czystości i porządku ludzie usuwają ze swego otoczenia zbędne, nieużyteczne przedmioty (traktowane ogólnie jako odpady) i nieczystości (zwane też śmieciami). Problem etyki higieny środowiska jest odwieczny. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz,
wiodący Izraelitów przez pustynię nakazuje im zachowanie czystości w obozie: Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził, zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś
się pozbył [1]. Zanieczyszczone środowisko zewnętrzne (gleba, woda i powietrze) z podstawy życia ludzkiego przemienia się w ośrodek zagrożenia zdrowia i życia... Gleba, woda i powietrze wskutek zachodzących w nich procesów naturalnych posiadają w pewnych g
ranicach zdolność samooczyszczania, czyli unieszkodliwiania nieczystości. Dopóki one powstają w niedużych ilościach, a niekorzystne warunki nie zmniejszają zdolności samooczyszczania środowiska zewnętrznego, dopóty człowiek może zwracać mniejszą uwagę na p
owstające wokół niego zagrożenie ekologiczne. Wzrasta ono w wielkich skupiskach życia zbiorowego. W obrębie miasta naturalna zdolność samooczyszczania środowiska zewnętrznego ulega ograniczeniu i osłabieniu, gdyż na niewielkim stosunkowo obszarze wszystkie
zjawiska życia społecznego i gospodarczego przebiegają ze zwiększonym natężeniem, a proces powstawania nieczystości staje się ciągły. Urbanizacja wsi sprawia, że te produkty cywilizacji coraz intensywniej pojawiają się również na niej. Logistyka usuwania
wszelkich zanieczyszczeń powstających w sferze bytu i gospodarki jest współcześnie głównym instrumentem racjonalizacji ekologicznego zarządzania środowiskiem, a ich maksymalna utylizacja, podstawowym nakazem optymalizacji gospodarowania zasobami naturalnym
i i przetworzonymi.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2002/5.
 

Strategie zmian w dystrybucji wyrobów hutniczych

Dystrybucja jest narzędziem marketingowym wykorzystywanym w celu organizowania dostępnych i dogodnych dla odbiorców miejsc oraz sposobów sprzedaży produktu. Działalność ta ma charakter procesowy i opiera się na wszystkich funkcjach zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Podstawą procesu dystrybucji są kanały dystrybucji. W sektorze hutniczym jest to określona organizacja sprzedaży wyrobów hutniczych. Na tę organizację składają się wszystkie podmioty gospodarcze, których zadaniem jest zaoferowanie wyrobów nabywcom. W przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej, gdzie dystrybucja wyrobów hutniczych odbywa się w większości za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm (sieci) dystrybucji, w Polsce dystrybucja ma charakter bezpośredni – zajmują się nią producenci (huty). Taka sytuacja nadmiernie obciąża kosztami i ryzykiem producentów. W przyszłości producenci będą poszukiwać wyspecjalizowanych sieci dystrybucji wyrobów hutniczych. Z drugiej jednak strony, liczący się dystrybutorzy (Konsorcjum Stali, Progres) zdywersyfikują strategie działań, stawiając nie tylko na dystrybucję wyrobów, ale także na produkcję konstrukcji stalowych we własnych zakładach i zbrojarniach. W artykule podano więcej szczegółów, co do kierunku zmian na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych.

Ewolucja łańcuchów dostaw - cz. 1

Ewolucja łańcuchów dostaw - cz. 2

Ewolucja łańcuchów dostaw - cz. 3

Charakter zmian w otoczeniu rynkowym
Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management - SCM) nie jest już w gospodarce czymś nowym, chociaż pojęcie to jest różnie interpretowane. SCM jest zorientowaną na przepływ i procesy oraz popyt optymalizacją, wykraczającą poza ramy przedsiębiorstw - uczestników sieci, tworzących dodatkową wartość w celu realizacji zrównoważonego potencjału obniżki kosztów oraz potencjału wzrostu wartości. Przy analizie łańcuchów tworzenia wartości muszą być uwzględnione różne warstwy (poziomy), które je stanowią: fizyczna infrastruktura podmiotów w sieci, procesy biznesowe, struktury organizacyjne i zbiory funkcji, jak również systemy informatyczne.

Ekologistyka stałych odpadów komunalnych

Przełom XX i XXI wieku to okres niezwykle intensywnych przemian w różnych dziedzinach życia. Wśród tych przemian, obok politycznych i społecznych, poczesne miejsce zajmują przemiany w życiu gospodarczym. W tej dziedzinie obserwuje się niemal wszędzie intensywny wzrost o charakterze wykładniczym.

Transport jako czynnik zagrożenia ekologicznego w Trójmieście - cz. 1

 
Przejawy negatywnego wpływu transportu na środowisko.
Intensywny rozwój przemysłu, wzrost wydobycia surowców, powstawanie wielkich a
glomeracji miejsko-przemysłowych, szerokie stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, zanieczyszczenie środowiska powodowane działalnością transportową oraz olbrzymi przyrost liczby samochodów w motoryzacji indywidualnej - wszystko to prowadzi do stopnio
wego niszczenia środowiska człowieka, pogorszenia warunków jego życia oraz zmniejszania wartości majątku narodowego.

Odbiór tak zwanych regałów mobilnych

Dla przypomnienia: zgodnie z polskim prawem - w szczególności Kodeksem Pracy - na pracodawcy leży obowiązek przekazania swoim pracownikom bezpiecznego narzędzia pracy. Poniżej opiszę dodatkowe wymagania (poza opisanymi w poprzednim artykule dotyczącym odbioru regałów) odnoszące się do regałów przejezdnych torowych napędzanych.

Strony internetowe