Zaloguj się

,,Project Management - efektywne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach'' - poradnik

Metody i techniki realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięcia, które ze swojej natury jest działaniem jednostkowym, nastawionym na osiągnięcie zakładanego celu, odrębnym od rutynowych czynnoœci, którego zakończenie musi nastąpić w okreœlonym czasie może wiązać się z wieloma problemami:

- niejednoznaczne i mgliste okreœlenie celów,
- niejasny podział odpowiedzialnoœci w obrębie zespołu,
- nieefektywny obieg informacji,
- duża presja oczekiwań ze wszystkich stron,
- brak udokumentowanych doœwiadczeń z realizacji wczeœniejszych projektów.

Krótko mówiąc: Brakuje praktycznych wskazówek, co konkretnie w danej sytuacji zrobić!

Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA proponuje skorzystanie z poradnika ,,Project Management - efektywne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach'', który nie tylko umożliwi natychmiastowe rozpoczęcie realizacji projektu przy wykorzystaniu odpowiednich metod i technik pracy, ale także kompetentnie i rzeczowo wskaże możliwoœci rozwiązania problemów, gdy prace są już zaawansowane.

Dzięki poradnikowi można dobrać instrumenty najwłaœciwsze dla danego zadania:

- szczegółowe przedstawienie całego procesu realizacji przedsięwzięcia: od formułowania celu do wzorcowej dokumentacji podsumowującej,
- pomoc w doborze członków zespołu: profile wymagań w stosunku do decydenta, kierownika zespołu i członka zespołu,
- sprawdzone techniki pracy, dzięki którym możliwe jest zachowanie kontroli nad projektem w założonym czasie i bez przekroczenia zakładanego poziomu kosztów,
- listy sprawdzające (check-list) dotyczące np. kryteriów wymagań w odniesieniu do oprogramowania komputerowego.

Ze spisu treœci:

Etapy realizacji przedsięwzięcia

Formułowanie celów, planowanie przedsięwzięcia, controlling przedsięwzięcia, zamknięcie projektu i zebranie doœwiadczeń, zarządzanie wieloma przedsięwzięciami.

Organizacja przedsięwzięcia

Project management - od wdrażania przedsięwzięć do organizacji zorientowanej na realizację przedsięwzięć, koncepcja organizacji przedsięwzięcia, metody optymalizacji organizacji.

Techniki pracy optymalizujące efekty i terminy

Proces decyzyjny w zarządzaniu przedsięwzięciem, dokumentacja realizacji projektu, efektywne prowadzenie zebrań, wizualizacja postępu prac, właœciwe zarządzanie zespołem, techniki kreatywnoœci, zarządzanie czasem, struktura projektu, planowanie budżetu, zarządzanie informacją.

Człowiek w przedsięwzięciu

Czynniki sukcesu w zespołowej pracy nad projektem, rozwój zespołu w projekcie, rozpoznawanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole, komunikacja i problemy z nią związane, motywacja w zespole.

Doœwiadczenia praktyczne

Prace badawczo-rozwojowe, przedsięwzięcia z zakresu zarządzania jakoœcią i systemów komputerowych, projekty racjonalizatorskie.


Informacje edytorskie

Project Management - efektywne zarządzanie przedsięwzięciami
ISBN 83-87287-00
Wydawnictwo jednotomowe w formacie A4,
Segregator z wymiennymi kartkami,
Liczba stron: ok. 750,
Cena: 345 zł, plus koszty wysyłki,
Aktualizacja kwartalna
Cena strony zestawu aktualizujšcego: 0,99 zł,
Materiały aktualizacyjne sš wysyłane aż do pisemnego odwołania.


Zaloguj się by skomentować