Zaloguj się

Znaczenie cen w outsourcingu logistycznym - cz. 2

  •  Długosz Jan
  • Kategoria: Konferencje
Przyczyny leżące bezpośrednio u podstaw zmian rodzajów cenników i form rozliczeń pomiędzy różnymi stronami na rynku usług logistycznych można zasadniczo podzielić na dwie grupy:
- leżące po stronie popytu na usługi,
- leżące po stronie podaży usług.
Od strony popytu czynnikami, które mają największy wpływ na kształtowanie konfiguracji cenników w ostatnich latach są:
- zwiększające się zapotrzebowanie na tego typu usługi w związku z coraz silniejszą na polskim rynku tendencją do outsourcingu,
- rozwój gospodarczy,
- widoczna zmiana charakteru przewożonych towarów,
- oczekiwania klientów,
- postępująca unifikacja i systematyzacja parametrów wysyłek pod względem powtarzalności partii towarów od danego klienta.
Natomiast od strony podaży należy zauważyć następujące cechy:
- coraz większa konkurencja na rynku usług logistycznych wynikająca m.in. z wejścia na rynek polski w ostatnich latach dużych światowych operatorów logistycznych,
- zmiany w technologiach przepływu towarów,
- ciągłe poszerzanie zakresu usług logistycznych oferowanych przez wyspecjalizowane firmy.
W zależności od rodzaju świadczonych usług, ich zakresu i innych cech stawki proponowane klientom mogą mieć różnorodny charakter.
- stały (proporcjonalny),
- degresywny,
- progresywny.
Większość oferowanych obecnie klientom cenników usług związanych z przewozem towarów ma charakter degresywny. Oznacza to, że stawki za przewóz towaru w przeliczeniu na jednostkę ładunkową (np. 1 kilogram, 1 paletę) maleją wraz ze wzrostem jednorazowej partii przewożonego ładunku. W przypadku innych usług logistycznych najczęściej stosuje się cenniki stałe (proporcjonalne). Wynika to przede wszystkim z charakteru tych usług oraz dotychczasowych doświadczeń firm. W zależności od rodzaju świadczonych usług - koszty firm logistycznych możemy podzielić na następujące zasadnicze grupy:
- koszty usług transportowych,
- koszty usług magazynowych,
- koszty usług spedycyjnych,
- koszty usług dodatkowych,
- koszty pozostałych usług logistycznych.
Wyróżnionym grupom kosztów oferentów usług logistycznych odpowiadają analogicznie stosowane ceny. Ceny na usługi logistyczne mogą być ustalane dwoma sposobami. Ogólnie można wyróżnić system cen umownych oraz system cen taryfowych. System umowny polega na każdorazowym ustalaniu wysokości zapłaty za określoną usługę logistyczną. Wysokość ceny umownej jest najczęściej negocjowana pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą. Wysokość takiej ceny nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym i jest najczęściej kształtowana przez popyt i podaż. Ceny umowne mogą być stosowane w każdym przypadku, chyba że zakazuje tego jakiś określony przepis lub umowa międzynarodowa.
W systemie taryfowym mamy do czynienia z wykazem cen na określone rodzaje usług, do którego stosują się obydwie strony umowy. Oprócz tabel stawek podanych do publicznej wiadomości obowiązują także warunki ich stosowania oraz przepisy szczegółowe dotyczące sposobu obliczania należności. Ceny zawarte w taryfach są cenami jednostkowymi co oznacza wysokość zapłaty za określoną jedną czynność lub inną jednostkę pracy. Widzimy więc, że znajomość rodzajów cen usług logistycznych, wysokości stawek, form rozliczeń między stronami na rynku, rodzajów taryf i warunków ich stosowania, usług dodatkowych wliczanych do ceny podstawowej usługi logistycznej, stanowi podstawowy warunek podjęcia właściwej decyzji o outsourcingu.
Strategiczne uwarunkowania outsourcingu logistycznego
Analizując znaczenie cen w outsourcingu logistycznym należy też odnieść się do uwarunkowań o charakterze strategicznym. Stanowią one cały splot skomplikowanych zależności. Z jednej strony stosowanie outsourcingu może wpływać na warunki strategiczne w przedsiębiorstwie, a z drugiej warunki te mogą stanowić przesłanki podejmowania decyzji dotyczących outsourcingu.
Zaloguj się by skomentować