Zaloguj się

Elektroniczne repozytorium profili biznesowych, procesów i wzorów dokumentów

  •  Śliwczyński Bogusław
  • Kategoria: Konferencje
Elektroniczne repozytorium profili biznesowych, procesów i wzorów dokumentów - narzędziem współpracy partnerów w łańcuchach dostaw

Przedsiębiorstwa na co dzień wykonując bieżące analizy rynku, decydują na podstawie wielu wskaźników ekonomicznych i operacyjnych - w jakie materiały, od których dostawców, na jakich warunkach się zaopatrywać oraz jaki portfel produktów, na które rynki, do których klientów i na jakich warunkach dostarczać. Podobne decyzje dotyczą podwykonawców i usługodawców wielu podstawowych usług w działalności przedsiębiorstwa, jak obsługa bankowa, ubezpieczeniowa, szkoleniowa, reklamowa, itd. Poszukując zatem partnera w łańcuchu dostaw, konieczne jest opublikowanie podstawowych danych przedsiębiorstwa (wizytówki), dysponowanych zasobów, sposobów działania na rynku (realizowanych procesów) oraz rodzajów i formatów wymienianych dokumentów - czyli profilu biznesowego przedsiębiorstwa. Wymiana powyższych danych wymaga od potencjalnych partnerów ustalenia struktury informacji, protokołów i mechanizmów komunikacji, poziomu bezpieczeństwa i zaufania, infrastruktury technologicznej, itd.
Opracowany pod auspicjami międzynarodowych organizacji standaryzacyjnych UN/CEFACT1 i OASIS2 standard ebXML (electronic business eXtensible Markup Language) jest podstawą tworzenia otwartej, opartej na XML
(eXtensible Markup Language)  wspólnego języka biznesu i infrastruktury globalnego rynku elektronicznego. Podstawowym założe­niem ebXML jest umożliwienie współpracy za pośrednictwem Inter-netu wszystkim podmiotom gospo­darczym, niezależnie od wielkości i położenia geograficznego. Stan­dard bazuje na zdefiniowanych reje­strach, profilach i procesach bizne­sowych oraz wzorach wymienianych dokumentów, definiując protokoły i mechanizmy umożliwiające nawią­zywanie i prowadzenie współpracy biznesowej. EbXML ma formę zesta­wu uzupełniających się specyfikacji, opisujących kluczowe elementy ar­chitektury informatycznej i informa­cyjnej, na który składają się:
- ebXML Technical Architecture Specification - specyfikacja architektury technicznej ebXML
- Business Process Specification Schema (ebXML BPSS) - specyfikacja schematu procesu biznesowego
- Registry Information Model - model informacyjny rejestru ebXML
- Registry Services Specification(ebXML RSS) - specyfikacja usług rejestru
- Collaboration-Protocol Profile (ebXML CPP) and Agreement (ebXML CPA) Specification - specyfikacja profilu i umowy współpracy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 4/2005.
Ostatnio zmieniany w środa, 29 listopad 2006 15:53
Zaloguj się by skomentować