Zaloguj się

Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania logistycznego - próba syntezy - cz. 2

  •  Świerczek Artur
  • Kategoria: Konferencje
Zarządzanie procesami logistycznymi jako element zarządzania logistycznego

Zarządzanie procesami logistycznymi, poprzez skoordynowane i zintegrowane działania oraz czynności usystematyzowane w sposób odpowiadający logice procesu zarządzania, powinno zapewnić sprawny i efektywny przepływ materiałów i wyrobów gotowych w określonych systemach logistycznych. Celem zarządzania procesami logistycznymi jest zatem dostarczenie odpowiednich produktów lub usług w odpowiednie miejsce, odpowiedniemu klientowi, w odpowiednim momencie (czasie), zachowując pożądaną jakość i możliwie najmniejszy koszt. Wiązka wymienionych celów określana jest w literaturze akronimem "7 O". Rys. 1 przedstawia istotę koncepcji zarządzania procesami logistycznymi.
Sprawne pokonywanie ograniczeń czasowych i przestrzennych przy przemieszczaniu produktów jest możliwe dzięki skutecznemu zarządzaniu procesami logistycznymi, zmierzającymi do fizycznego przemieszczenia materiałów, bądź produktów, tak aby zrealizować wszystkie funkcje w firmie, a jednocześnie uczynić proces przepływu ekonomicznym. Obiektem odniesienia zarządzania procesami logistycznymi jest zatem proces przepływu fizycznego materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych, realizowany wewnątrz poszczególnych przedsiębiorstw, jak i między nimi. Zarządzanie procesami logistycznymi zdefiniować można jako proces kompleksowego planowania, organizowania, kontrolowania procesów i czynności logistycznych, realizowanych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego przepływu materiałów, półproduktów oraz wyrobów finalnych w przedsiębiorstwach oraz łańcuchach logistycznych i łańcuchach dostaw. Podobna definicja mówi, że zarządzanie procesami logistycznymi to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, w celu zaspokojenia wymagań klienta. Inna definicja podaje, że zarządzanie procesami logistycznymi to proces zarządzania przepływem i składowaniem dóbr oraz materiałów, począwszy od źródła ich pozyskania do punktu ich ostatecznej konsumpcji (zużycia), a także związanym z nim przepływem informacji.
Rys. 2 przedstawia zakres zarządzania procesami logistycznymi. Pierwszy poziom stanowią procesy i czynności logistyczne, realizowane w ramach koncepcji zarządzania procesami logistycznymi. Wymienić tu należy: proces zaopatrzenia (w szczególności zakupu), transport i składowanie, produkcję oraz wykorzystanie wyrobu. Drugi poziom koncepcji stanowi przedmiot przepływu fizycznego -
surowce, podzespoły, części oraz opakowania. Kolejny poziom to próba funkcjonalnej kwalifikacji przedmiotów przepływu; wyróżnia się tu zapasy zaopatrzeniowe (faza logistyki wejścia), półprodukty (faza logistyki produkcji) oraz zapasy wyrobów gotowych (faza logistyki wyjścia). Jak wynika z analizowanego schematu, zarządzanie procesami logistycznymi obejmuje zarządzanie materiałami i zarządzanie fizyczną dystrybucją produktów. Przedstawiona koncepcja zarządzania procesami logistycznymi polega na właściwym koordynowaniu i integrowaniu realizowanych procesów i czynności logistycznych. Zarządzanie procesami logistycznymi określić można mianem operatywnego zarządzania logistycznego wówczas, gdy nie zostaje przeniesione w sferę strategiczną zarządzania przedsiębiorstwem i stanowi etap przejściowy w rozwoju paradygmatu zarządzania w logistyce.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 4/2006.
Ostatnio zmieniany w środa, 27 czerwiec 2007 16:56
Zaloguj się by skomentować