Zaloguj się

Praktyczna przydatność wiedzy logistycznej

Logistyka jest najmłodszą dyscypliną praktyczną w dziedzinie nauk ekonomicznych. Inne dyscypliny praktyczne, takie jak marketing, finanse czy analiza strategiczna, zdążyły już w o wiele większym stopniu uporządkować swój dorobek, a niektóre z nich - wbrew swej nazwie - rozwinęły własne teorie odnoszące się do szczebla mikro (przedsiębiorstwa) i mezoekonomicznego (branży). Natomiast dorobek teoretyczny logistyki jest skromny. Logistyka funkcjonuje w dużym stopniu jako idea integracji, zespół postulatów i konglomerat metod. Mamy tu do czynienia ze zrębami teorii normatywnej. Odnosząc do siebie pojęcia "logistyka" i "teoria", mówimy raczej o poszukiwaniu teorii, które są przydatne dla budowy schematów analitycznych dla problemów z zakresu logistyki. Odbywa się to zresztą w sposób chaotyczny. Zdarzają się nawet poglądy, że inny zespół teorii jest przydatny dla logistyki jako całości a inny dla logistyki międzynarodowej, mimo iż podział na logistykę krajową i międzynarodową już dawno stracił sens. Nie rozwijając tej kwestii trzeba stwierdzić, że warstwa teoretyczna logistyki ma dziś stosunkowo małą przydatność praktyczną. Tkwi tu wielkie wyzwanie: trzeba doprowadzić do sytuacji, w której i w logistyce udowodnione zostanie znane hasło "nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria".
Pisząc o praktycznej przydatności wiedzy logistycznej należy przede wszystkim przyjrzeć się koncepcjom, schematom, strategiom, metodom i narzędziom zarządzania, które oferuje, i z których korzysta logistyka. Przy próbie uporządkowania napotyka się jednak na trudności związane z traktowaniem w naukach o zarządzaniu wielu tych pojęć jako synonimów i z nazywaniem określonego zespołu idei i sposobów postępowania w różny sposób. Dla potrzeb tego artykułu podzielono opisany zbiór na dwie części. Do pierwszej zaliczono koncepcje, schematy analityczne i strategie, a więc elementy o większym stopniu ogólności, odnoszące się jednocześnie do strategicznego poziomu zarządzania, a do drugiej metody i narzędzia, a więc elementy odnoszące się do operacyjnego poziomu zarządzania i o mniejszym stopniu ogólności. Podział ten ma jedynie umowny charakter, a jego ulepszenie jest - bez wątpienia - jednym z wyzwań z zakresu systematyzacji wiedzy logistycznej.

Koncepcje, strategie i schematy
Logistykę można traktować jako swoistą koncepcję (orientację) zarządzania. Jej cechami charakterystycznymi są:
- zintegrowane spojrzenie na przepływy rzeczy i informacji w przedsiębiorstwie
- podkreślanie zalet współpracy z dostawcami i odbiorcami
- koncepcja łańcucha logistycznego jako kolejnych operacji logistycznych
- idea zarządzania logistyką w skali wielu przedsiębiorstw (sieci przedsiębiorstw).
Zarządzanie logistyczne jest ściśle związane z zarządzaniem jakością. Logistyka bardzo mocno akcentuje też potrzebę podnoszenia efektywności (obniżki kosztów logistycznych i poprawy logistycznej obsługi klienta), choć tej kwestii nie można oczywiście uznać za odróżniającą logistykę od innych dyscyplin, takich jak finanse czy marketing. Podobnie wyliczone wyżej cechy charakterystyczne orientacji logistycznej występują - choć w różnym natężeniu, w różnej postaci i w odniesieniu do innych podmiotów - w marketingu, analizie strategicznej i innych dyscyplinach. Niemniej logistykę można uznać za na tyle spójny zbiór postulatów, iż uzasadnia to określenie "podejście logistyczne w zarządzaniu" - na wzór na przykład "podejścia marketingowego".

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2004.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 kwiecień 2007 13:04
Zaloguj się by skomentować