Zaloguj się

O potrzebie edukacji prawniczej logistyków

Logistyka to .jednolity proces, na który składają się: przedmiot zaopatrywania (materiały, urządzenia, sprzęt), czynności (określenie potrzeb, dostawa, rozdział) oraz funkcje (organizowanie, planowanie, wykonawstwo, kontrola). Pomimo, iż powyższa definicja jest definicją ściśle ekonomiczną, wszystkie opisane w niej procesy regulowane są przepisami prawa. Prawo w logistyce nie funkcjonuje jako odrębna dziedzina prawa, ale jest konglomeratem zagadnień przynależnych różnym gałęziom prawa, głównie prawu cywilnemu i administracyjnemu (ze wskazaniem na jeszcze mniejsze jednostki systematyczne np. prawo przewozowe czy prawo transportowe). Stosowanie regulacji prawnych, funkcjonujących w ramach poszczególnych gałęzi prawa, wymaga znajomości zasad, jakimi rządzą się te dyscypliny. I tak w prawie cywilnym można wskazać na obowiązywanie następujących zasad:
1. równości wszystkich obywateli wobec prawa,
2. autonomii woli stron (osoby fizyczne i prawne mogą samodzielnie kształtować stosunki prawne, których podmiotami się stają), z którą łączy się zasada swobody umów, zezwalająca stronom stosunków cywilnoprawnych na kształ towanie ich treści w szeroko zakreślonych przez prawo granicach,
3. ochrony dobrej wiary, zabezpieczająca interesy tego, kto działa w mylnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu co do uprawnień podmiotu, od którego nabywa prawo,
4. cywilnej odpowiedzialności za długi, zgodnie z którą dłużnik - co do zasady - odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem; przepisy prawne mogą przewidywać w tym zakresie wyjątki,
5. odpowiedzialności za szkodę, oznaczającej że ten, kto wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia,
6. ochrony własności,
7. swobody umów (patrz: pkt 2).
Z drugiej strony konieczne staje się również uwzględnienie specyfiki prawa administracyjnego, a więc tej gałęzi prawa, która reguluje stosunki między organami administracji publicznej oraz między tymi organami, a obywatelami (i innymi podmiotami nie podporządkowanymi administracji). Specyficzna jest więź łącząca obywatela z organem administracji publicznej. Organ, na mocy decyzji administracyjnej (np. zezwoleń czy licencji transportowych) może niejako "narzucić adresatowi swoją wolę". Należy jednak zaznaczyć, iż administracja publiczna działa wyłącznie na podstawie prawa, w przypadkach wyraźnie wskazanych przez normy prawne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2004.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 maj 2007 17:12
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe