Zaloguj się

Restrukturyzacja logistycznych przedsiębiorstw usługowych

  •  Jacek Żak
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Wprowadzenie
Restrukturyzacja jest w języku polskim pojęciem zupełnie nowym i jako hasło nie pojawia się w wielu współczesnych wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych. Zgodnie ze Słownikiem Wyrazów Obcych [13] restrukturyzacja utożsamiana z restrukturalizacją oznacza: „zmianę struktury czegoś, zwłaszcza struktury gospodarczej kraju, struktury przedsiębiorstwa.” Według Nowej Encyklopedii Powszechnej [9] pojęcie restrukturyzacja gospodarki wiąże się ściśle z transformacją systemową w gospodarce Polski.
Zdaniem C. Suszyńskiego [15] restrukturyzacja to: „złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa”. W pracy pod redakcją J. Kwaśniewskiego [8] znajdujemy z kolei następujące rozumienie terminu: restrukturyzacja to dostosowanie organizacyjne, ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa najlepiej odpowiadające postawionemu przed nim celowi. Restrukturyzacja w tym rozumieniu zmierza do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez obniżkę kosztów jego funkcjonowania oraz dostosowanie technologiczne do wymagań rynkowych.

Opierając się na powyższym przeglądzie definicji, autor artykułu proponuje następujące rozumienie pojęcia restrukturyzacji: kompleksowa przebudowa przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach i sferach działalności zmierzająca do wymiernej poprawy wyników działalności przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej.
Przez logistyczne przedsiębiorstwa usługowe (ang. logistic service providers) należy rozumieć przedsiębiorstwa świadczące szerokie spektrum usług logistycznych, obejmujących: transport i spedycję towarów, magazynowanie i zarządzanie zapasami towarów, organizację załadunku, rozładunku i przeładunku towarów powiązanych z konsolidacją przesyłek, planowanie i harmonogramowanie przewozów, obsługę celną.

Należy podkreślić, że w warunkach polskich - kształtowania się rynku usług logistycznych, niewiele jest jeszcze przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne w pełnym zakresie. Stąd też w niniejszym opracowaniu analizie zostaną poddane przedsiębiorstwa logistyczne świadczące wybrany, ograniczony zakres usług.

W artykule zostanie zaprezentowany przebieg oraz rezultaty procesu restrukturyzacji trzech przedsiębiorstw realizujących następujący zakres usług logistycznych:
• przedsiębiorstwo A - import, magazynowanie i dystrybucja części zamiennych do samochodów;
• przedsiębiorstwo B - produkcja, magazynowanie i dystrybucja środków czystości, kosmetyków i detergentów;
• przedsiębiorstwo C - organizacja i realizacja procesu oczyszczania miasta.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 20 sierpień 2007 10:52
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe