Zaloguj się

Wpływ kompleksowości usług logistycznych na stopień integracji [...] w łańcuchu dostaw

  •  Wojciech Różycki, Marcin Bartosz
  • Kategoria: Konferencje
Wpływ kompleksowości usług logistycznych na stopień integracji między partnerami w łańcuchu dostaw

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

1. Wstęp. Czynniki wpływające na konkurencyjność firm w Polsce
Powszechnie rozpoznawalne narzędzia konkurencyjne jak: cena, jakość, niezawodność, dostępność produktu lub usługi są już dzisiaj niewystarczające. Są one znane i używane przez wszystkich najpoważniejszych "graczy rynkowych" od dość dawna. Dzisiaj wiadomo, że fundamentem dla budowy konkurencyjności firmy są innowacje, wynikające z jej orientacji na zadowolenie klienta a związane z szeroko rozumianym produktem (a więc także usługą), technologią i organizacją. W odniesieniu zwłaszcza do rynku dóbr konsumpcyjnych założenie to dla wielu firm jest szczególnie ważne.

Wynika ono z przekonania, że sprzedaż kreuje wartość firmy, a produkt - wartość dla klienta. To przekonanie prowadzi praktycznie do wyboru strategii udziału w wielkim, rozgrywanym na rynku wyścigu, aby zostać najlepszym pod względem kosztów bądź niedoścignionym z punktu widzenia cech i parametrów użytkowych. Na motywie ceny i jakości opiera się marketingowy wizerunek produktu (usługi), sprzedawany następnie - co nawet już nikogo nie dziwi - przy stale malejącej zyskowności.

Firmy lokujące swą ofertę w innych przedsiębiorstwach na rynku zaopatrzeniowym i inwestycyjnym dawno dostrzegły możliwość, a chyba także konieczność innych rozwiązań. Uznano, że trzeba w szerszej perspektywie spojrzeć na sprzedawaną usługę (produkt), a więc na to, gdzie sytuuje się ona w procesie gospodarczym u odbiorcy. Wspólnie przeprowadzona analiza pozwala na ogół na ustalenie - jak dostosować produkt do zidentyfikowanych w jej trakcie potrzeb, aby przyczyniał się do wzrostu efektywności, jakie zatem dodatkowe wartości mogą być wykreowane. Od tego momentu już tylko krok do zdobycia klienta - praktycznie tylko w pewnym stopniu - dzięki wyjściowej ofercie usługi (produktu).

Strategia całościowych rozwiązań implikuje przyjęcie przez partnerów orientacji na wzrost wartości firmy oraz, oczywiście, zastosowania innych niż tradycyjne koncepcji i narzędzi sprzedaży. Ze względu na złożoność rozwiązań konieczna staje się delikatna edukacja klienta, tak aby rozmawiać z nim "tym samym językiem".
Wydaje się, że jednym z dzisiejszych paradygmatów konkurencyjności staje się tak opisane partnerstwo, prowadzące do integracji z udziałem - czasem nawet wielu - współpracujących firm, przybierającej postać układu komplementarnych, wzajemnie korzystnych powiązań. Powstaje nowy wzorzec konkurowania, kształtowany obecnie głównie przez procesy globalizacji gospodarki, fragmentaryzacji rynków oraz rozwój nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Poza wspomnianym już partnerskim poszukiwaniem i kreacją dodatkowych wartości poprzez wzbogacanie oferty inną usługą lub produktem w partnerstwie jest miejsce na outsourcing, pozwalający na koncentrację na najlepiej wykonywanej działalności, oraz nabierającą szczególnego znaczenia dbałość o poczucie bezpieczeństwa klientów. Coraz wyżej cenią oni "przyjazność" i "przejrzystość" firmy, znajomość jej celów, działań i kultury korporacyjnej. Wszystko to sprzyja powstawaniu trwałych związków pomiędzy firmami, w których wzajemne zaufanie i poleganie na sobie jest podstawowym kanonem.

Trudno przewidzieć jak zmieniać będzie się gra konkurencyjna pod wpływem rozwoju e-gospodarki, czyli środowiska globalnego rynku elektronicznego i jego pochodnych, ale raczej bez ryzyka można stwierdzić, że będzie jeszcze bardziej nakierowana na zindywidualizowaną satysfakcję klienta, obniżanie kosztów i cen, doskonałą jakość, a informacja będzie jej najpotężniejszym narzędziem.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w środa, 22 sierpień 2007 13:34
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe