Zaloguj się

Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce organizacji będącej w kryzysie

Obszarem tematycznym artykułu pozostaje zastosowanie outsourcingu w logistyce organizacji będącej w kryzysie. W opracowaniu zostaną wskazane między innymi takie aspekty jak:

  • definiowanie sytuacji kryzysowej w organizacji
  • definiowanie wybranych przyczyn wywołania sytuacji kryzysowych w organizacjach, w tym wynikające z globalizacji (regionalizacji), czy też wynikające z dynamicznego rozwoju Internetu
  • charakterystyka wybranych  aspektów dla procesów logistycznych w organizacjach będących w kryzysie
  • określenie wybranych kryteriów doboru koncepcji outsourcingu w organizacji będącej w kryzysie.

Obszar tematyczny, związany z zastosowaniem outsourcingu w logistyce organizacji będącej w kryzysie, pozostaje ogromny ze względu między innymi na:

  • różnorodność występujących rodzajów organizacji, w tym ze względu na wielkość organizacji (liczba zatrudnionych, wielkość przychodów i inne)
  • charakter organizacji, ze względu na założone cele - organizacje profitowe i non profitowe, na przykład spółki prawa handlowego, organizacje samorządowe wszystkich szczebli, organizacje rządowe, czy nawet państwo traktowane jako organizacja
  • zasięg funkcjonowania organizacji - bardzo dynamiczny, wynikający z procesu globalizacji, umów międzynarodowych (na przykład Unia Europejska), umów bilateralnych, multilateralnych (natury ekonomicznej, wojskowej, politycznej, społecznej), a także wynikający z wykorzystania Internetu, zarówno jako środka do komunikacji, jak i środowiska gospodarczego - wirtualnego środowiska gospodarczego
  • dynamikę zmian przyczyn wywołujących sytuacje kryzysowe, w poszczególnych organizacjach na przykład ze względu na: przyczyny naturalne wynikające z ocieplania klimatu - niekontrolowanej emisji CO2, przyczyny wynikające z globalnego terroryzmu, przyczyny wynikające z braku uregulowania w wielu regionach świata sytuacji politycznych, w tym Korea Północna, Bałkany.

Przedstawione, wybrane zagadnienia, związane z próbą scharakteryzowania obszaru tematycznego, pokazują z jednej strony jego złożoność, a z drugiej jednoznacznie wskazują na jego znaczenie w funkcjonowaniu poszczególnych organizacji, także tych największych, jak państwa, czy transnarodowe korporacje.
R. W. Griffin definiuje organizację jako grupę ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, dla osiągnięcia zestawu celów. Definicja bardzo trafnie oddaje ideę współczesnych organizacji, gdzie aspekty związane z zasobami poszczególnych składników w organizacji przechodzą na niższy poziom znaczenia w organizacji. Jednocześnie pokazuje całą złożoność funkcjonowania jakiejkolwiek organizacji, która wynika z nieusuwalności dogmatu w postaci współpracujących ludzi - pracowników dla realizacji założonych celów. Powyższe implikuje możliwe sytuacje kryzysowe, co do charakteru i mnogości ich występowania, przebiegu sytuacji kryzysowej oraz jej długofalowych skutków.

W większości wypadków "kryzys" lub pochodzące od niego wyrażenie "sytuacja kryzysowa", wywołuje skojarzenia z katastrofami naturalnymi i antropogenicznymi. Jednakże kierownicy różnego rodzaju instytucji i organizacji (także państwa) zdecydowanie częściej muszą stawić czoło sytuacjom kryzysowym, odnoszącym się do ich typowych obowiązków, na przykład osiągnięcia przez organizacje zamierzonych celów i efektów, wykonania określonych zadań lub uporania się z problemami powodującymi zakłócenia w funkcjonowaniu danego podmiotu. Wobec tego sytuacja o charakterze kryzysowym to nie tylko ta, w której zagrożony jest pokój czy też bezpieczeństwo obywateli, państwa lub innej organizacji. To również taka sytuacja, w której zagrożenie jest bardziej "trywialne" i nie dotyczy zasadniczych kwestii. Nie jest również warunkiem koniecznym uznania danej sytuacji za kryzysową fakt przejścia z jednego stanu stabilnego do innego, o jakościowo różnych własnościach, ponieważ zmiana stanu układu jest naturalnym procesem rozwoju tego układu społeczeństwa lub państwa, odbywającym się na drodze ewolucyjnej bądź rewolucyjnej.

E. Kołodziński definiuje kryzys jako: zdarzenie inicjujące sytuację kryzysową, będącą następstwem wystąpienia jednego lub wielu zdarzeń (uaktywnienia potencjalnych zagrożeń), tej samej lub różnej natury, o takiej sile lub na taką skalę, że ich skutki powodują:

  • raptowne pogorszenie warunków życia i zdrowia ludzi oraz stanu środowiska
  • ograniczenie funkcjonowania instytucji publicznych w takim zakresie, że prowadzi to do zerwania lub ograniczenia więzów społecznych, gospodarczych i strukturalnych w stopniu nie akceptowalnym przez społeczeństwo.

Kołodziński bardzo interesująco charakteryzuje pojęcia: kryzys i sytuacja kryzysowa; dość często w opracowaniach dotyczących bezpieczeństwa używa się wymiennie pojęć kryzys i sytuacja kryzysowa. Różnica między tymi pojęciami polega na tym, że kryzys jest interpretowany jako zdarzenie zerwania stabilności funkcjonowania istniejącego układu (stanu rzeczy, porządku), natomiast zjawiska po nim następujące aż do uzyskania stabilności w nowej sytuacji (jakościowo zazwyczaj innej) określane są mianem sytuacji kryzysowej.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2009.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 06 wrzesień 2012 13:31
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe