Zaloguj się

Gospodarka, przewozy i infrastruktura transportowo-logistyczna w Chinach

  •  Mindur Maciej
  • Kategoria: Logistyka

Logistyka a gospodarka Chin
Chiny są trzecim państwem pod względem wielkości obszaru po Rosji i Kanadzie i mają najwięcej ludności (1 mld 300 mln). Wzrost gospodarczy Chin w 2007 roku osiągnął poziom 11,4% i był o 0,3% wyższy, niż w 2006 roku, a produkt krajowy brutto (PKB) wyniósł 24,66 bln juanów (około 3,37 bln USD). Największy udział w PKB miała produkcja przemysłowa i budownictwo (49,2%), usługi (39,1%), a rolnictwo i przemysł wydobywczy (11,7%). Wartość międzynarodowej wymiany handlowej na koniec 2007 roku wyniosła 2,17 bln USD, w tym eksport 1,21 bln USD i import 0,96 bln USD. Dynamika wzrostu eksportu była większa (25,7%), niż dynamika wzrostu importu (20,8%). Nadwyżka handlowa na koniec 2007 roku wyniosła 262,2 mld USD. Głównym partnerem handlowym Chin jest Unia Europejska, a wśród krajów członkowskich UE: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Włochy. Drugim, najważniejszym partnerem gospodarczym Chin są Stany Zjednoczone (wartość obrotów handlowych w 2007 roku wyniosła 302 mld USD), a kolejnym Japonia (235,9 mld USD). Wymiana handlowa z Polską w 2007 roku wyniosła 9 237,3 mln euro, w tym eksport do Chin 721,5 mln euro, a import 8 515,8 mln euro.

W polskim eksporcie największy udział mają wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego (90% eksportu). Na liście najważniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź. Ważne miejsce zajmują związki chemiczne oraz maszyny specjalistyczne. Na uwagę zasługuje także stosunkowo wysoka pozycja jelit zwierzęcych. Świadczy to o małej dywersyfikacji naszego eksportu i jego koncentracji na towarach o niskim stopniu przetworzenia. Odnośnie importu do Polski, prawie połowę stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. Ważnymi kategoriami towarowymi są także wyroby przemysłu lekkiego, których udział jest jednak niższy, niż się powszechnie uważa, a także wyroby metalurgiczne, wyroby przemysłu elektronicznego oraz urządzenia dla telekomunikacji.
Wartość zrealizowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2007 roku wyniosła 74,8 mld USD, co stanowi wzrost o 13,59% w stosunku do 2006 roku. Jednocześnie w tym samym roku firmy chińskie zainwestowały 18,7 mld USD w formie bezpośrednich inwestycji za granicą, co stanowi wzrost o 6,2% (bez sektora finansowego). Z uwagi na szybko rosnące ceny produktów spożywczych inflacja staje się obecnie poważnym problemem. W lutym 2008 roku uśredniony indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 8,7% (liczone rok do roku).

Do priorytetów obecnej polityki gospodarczej należą:
1) zapewnienie stabilnego rozwoju gospodarczo - społecznego;
2) realizacja potrzeb ludzkich;
3) kontynuacja reform i polityki otwarcia na świat;
4) ochrona środowiska naturalnego;
5) zwiększenie efektywności wykorzystywania surowców naturalnych.

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że gospodarka chińska rozwija się dynamicznie, a jej wzrost spowodowany jest rozwojem inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza w przemyśle stalowym (import niklu podwoił się, ruda żelaza - wzrost o 50%, zużycie stali wzrosło o 25%). W ostatnim pięcioleciu Chiny szybko pięły się w klasyfikacji krajów według wielkości PKB. Od 1998 roku wyprzedziły już Kanadę, Włochy i Francję. Gospodarka chińska w 2003 roku znalazła się na trzecim miejscu, obok USA i Japonii, pod względem wysokości inwestycji. Dziś Chiny są w tej klasyfikacji czwartym krajem świata za USA, Japonią i Niemcami. Ponadto gospodarka rozwija się dzięki wzrostowi konsumpcji (wzrost handlu detalicznego o 9%), rozwojowi rynku nieruchomości, zwiększeniu bezpośrednich inwestycji, otwarciu na rynki zagraniczne oraz postępującym procesom liberalizacji (w 2001 roku Chiny zostały przyjęte do WTO).
Rynek Chin zmienił się z rynku producenta na rynek konsumenta, co spowodowało gwałtowny wzrost wymagań w zakresie poprawy sposobów zaopatrzenia w dobra materialne i usługi. Nastąpiła konieczność zaadaptowania przemysłu logistycznego do zmieniających się warunków otoczenia i sprostania podstawowym wymaganiom logistyki w zakresie skrócenia i przyspieszenia wszystkich procesów na każdym etapie systemu dystrybucji ładunku.
Rozwój przemysłu logistycznego spowodowany był również wzrostem handlu (eksportu i importu) międzynarodowego w Chinach. Powstało wiele magazynów, centrów logistycznych budowanych przy udziale państwa, ale również zagranicznych inwestorów. Na rynku chińskim działa wiele zagranicznych organizacji, budujących wielkopowierzchniowe obiekty, celem wsparcia rynku rodzimego lub eksportu do innych krajów. Składowanie jest jednym z kluczowych problemów chińskiej logistyki. Na terenie Chin działa jedynie kilka nowoczesnych magazynów, czy centrów dystrybucyjnych. Większość magazynów to prymitywne obiekty o powierzchni 500 - 3 000 m kw., nie nadające się do składowania towarów. Zainteresowanie chińskim rynkiem pociąga za sobą inwestycje w ten obszar i obecnie budowane są wielkopowierzchniowe magazyny (między innymi przez APL Logistic), czy też centrów dystrybucyjnych z prawdziwego zdarzenia.

Na rynku chińskim działa około 800 000 przedsiębiorstw logistycznych, posiadających tylko 2-3 samochody ciężarowe, jednak najważniejszymi krajowymi dostawcami usług logistycznych są:
1) China Ocean Shipping Group Corp (CO-SCO);
2) China National Foreign Trade Transportation Corp (Sinotrans);
3) China Material Storage & Transportation Corp (CMST);
4) China Railway Express Corp (CRE);
5) China Post.

W 2006 roku łączny dochód 50 największych krajowych przedsiębiorstw logistycznych wyniósł 309,9 mld jenów. Co prawda, przedsiębiorstwa te są małe, a niewielka ilość z nich jest zarejestrowana jako zintegrowane przedsiębiorstwa logistyczne. Większość z nich prowadzi niezbyt rozbudowany zakres usług, to jest usługi transportowe, bądź magazynowe. Główne krajowe przedsiębiorstwa logistyczne są zlokalizowane w pobliżu najważniejszych portów morskich, lotnisk, czy ważniejszych miast.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2009.

Ostatnio zmieniany w piątek, 09 marzec 2012 09:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe