Zaloguj się

Automatyzacja pracy w magazynie - tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji

  •  Frąckowiak Piotr
  • Kategoria: Wieści z GS1

W rzeczywistości magazynowej zachodzi szczególne zapotrzebowanie na rzetelne i dokładne, a przede wszystkim jednoznacznie rozumiane informacje, które będą mogły być przetwarzane przez cały czas funkcjonowania określonej jednostki logistycznej. Żaden magazyn nie jest "samotną wyspą" - ma swoje otoczenie, dostawców i odbiorców, stąd ogromne znaczenie standaryzacji przepływu informacyjnego w łańcuchu dostaw. Wszystkie ogniwa tego łańcucha muszą zatem komunikować się za pomocą międzynarodowych i międzybranżowych identyfikatorów i kodów kreskowych, czyli standardów GS1. Wśród nich, dla celów identyfikacji jednostek logistycznych w otwartych łańcuchach dostaw, w tym w magazynach, jest etykieta logistyczna GS1.

Etykieta logistyczna GS1 jest niczym innym, jak kawałkiem papieru, za pomocą którego przedsiębiorstwa przekazują sobie informacje w ustandaryzowany, czyli jednoznacznie w skali świata zrozumiały sposób. Dane na etykiecie podane są zarówno w formie tekstu czytelnego wzrokowo, jak i w postaci kodu kreskowego GS1-128, za pomocą którego możliwy jest automatyczny odczyt informacji na temat zawartości jednostki logistycznej (na przykład palety), ilości towaru, a także daty ważności, oznaczenia partii produkcyjnej, danych nadawcy i odbiorcy czy szeregu innych, ważnych w łańcuchu dostaw informacji biznesowych. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie jest w pełni stosowana Elektroniczna Wymiana Danych - EDI, w której wszelkie dane, zamiast podawać w kodzie kreskowym, można przekazać za pomocą stosownego komunikatu. Tam, gdzie nie ma rozwiniętej EDI - a w chwili obecnej taka sytuacja jest zdecydowanie częściej spotykana - etykieta jest jedynym sposobem na efektywną i jednoznacznie rozumianą komunikację.

Etykietę logistyczną w świecie biznesu można porównać do zapisu nutowego na pięciolinii - tak jak każdy znający zapis nutowy jest w stanie zagrać zapisane w nutach dźwięki, tak każdy znający standardy GS1 jest w stanie odczytać informacje podane na etykiecie logistycznej. Jak już napisano, etykieta logistyczna jest jednym ze standardów globalnego systemu GS1, opisanym szczegółowo w dokumencie "Specyfikacji Ogólnych GS1". Wydawać by się mogło, że stosowanie standardowej etykiety nie powinno nastręczać jakichkolwiek trudności użytkownikom, ponieważ wszelkie informacje na temat zasad jej tworzenia są powszechnie dostępne. Rzeczywistość jest jednak inna - wiele przedsiębiorstw stosuje albo rozwiązania lokalne czy wewnętrzne, wiele też wymaga od swoich dostawców etykiet opartych o standardy GS1, ale zawierające informacje niepoprawne, niepełne lub zbędne, mogące powodować komplikacje dla wszystkich partnerów w łańcuchach dostaw. Szczególnie uciążliwe jest to na rynku europejskim, zwłaszcza w Unii Europejskiej, który jest rynkiem dość mocno zintegrowanym, gdzie zachodzą liczne relacje biznesowe pomiędzy firmami z różnych krajów.
Zjawiska te były powodem utworzenia w ramach organizacji GS1 europejskiej grupy roboczej, która podjęła się zadania ujednolicenia i zharmonizowania zawartości informacyjnej etykiet logistycznych, szczególnie informacji przedstawianych w kodzie kreskowym GS1-128, czyli przewidzianych do magazynowego odczytu, w odniesieniu do typów jednostek logistycznych i procesów logistycznych, mających miejsce wśród europejskich użytkowników. Celem prac grupy było także wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy podejściem do stosowania etykiety w różnych krajach, a poprzez to wpłynięcie na wzrost poprawności stosowania standardów GS1. W pracach grupy roboczej uczestniczyli przedstawiciele 24 organizacji krajowych z Europy oraz pracownicy głównego biura GS1 z Brukseli, a jej przewodnictwo powierzono Instytutowi Logistyki i Magazynowania - polskiej organizacji krajowej GS1. Grupa robocza w opracowywanym dokumencie wytycznych pt. "Etykieta logistyczna GS1 w Europie" przyjęła założenie, że jedynym obowiązkowym elementem etykiety logistycznej jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej - SSCC (ang. Serial Shipping Container Code).

Numer SSCC jest unikalnym w skali świata numerem, identyfikującym jednostki logistyczne, niezależnie od ich budowy i zawartości. SSCC identyfikuje każdą odrębną jednostkę logistyczną, jest pewnego rodzaju "tablicą rejestracyjną". Podobnie, jak inne identyfikatory GS1, numer SSCC działa jak klucz dostępu do charakterystyki (opisu) jednostek logistycznych, przechowywanej w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem.
Każda jednostka logistyczna musi być oznaczona unikalnym SSCC, którego nie wolno stosować ponownie przed upływem minimum jednego roku. Pewne przepisy branżowe, na przykład wymogi związane ze śledzeniem ruchu i pochodzenia towarów, czyli tak zwane "traceability", mogą wpływać na wydłużenie tego okresu. Jeżeli jednostka logistyczna identyfikowana przy pomocy SSCC jest także jednostką handlową (to znaczy pojawia się na liście produktów producenta jako jednostka, która może być zamawiana, wyceniana i fakturowana), może być także identyfikowana przy pomocy Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN). Numery GTIN mogą być przydzielone także takim jednostkom logistycznym, które stanowią standardowy mix innych jednostek handlowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 marzec 2012 14:02
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe