Zaloguj się

ECR - nowe wyzwania w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  •  Ireneusz Fechner
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

Sektor FMCG staje codziennie przed szczególnie trudnym zadaniem, jakim jest zapewnienie stałej dostępności tysięcy produktów konsumenckich służących zaspokajaniu bieżących potrzeb w warunkach losowego popytu, którego cechą jest duża zmienność i wrażliwość na wiele różnorodnych czynników. Wyzwolona przez konieczność radzenia sobie z warunkami narzuconymi przez rynek i otoczenie konkurencyjne innowacyjność w tym sektorze powoduje, że wypracowane przez niego rozwiązania, dotyczące między innymi sfery logistyki, przenoszą się do innych sektorów i branż jako dobre praktyki i wzorce działań. Mimo tego przywództwa firmy sektora FMCG mają rosnące problemy z obsługiwaniem popytu, których głównymi przyczynami poza samą jego naturą są: masowość sprzedaży i wielość oraz różnorodność powiązań handlowych w ramach często rozbudowanych łańcuchów dostaw tworzących skomplikowane struktury sieci gospodarczych. ECR - efektywna reakcja łańcucha dostaw na potrzeby konsumenta dostarcza rozwiązań organizacyjnych, informacyjnych i technologicznych, które na gruncie integracji działań i rozwoju partnerstwa we współpracy handlowej potrafią przeciwdziałać problemom oraz wyzwalają wartość będącą źródłem zyskowności działań i satysfakcji klienta. Dziesięcioletni dorobek ECR w Polsce dostarcza wystarczających przykładów pokazujących, co warto i należy robić, aby działać efektywnie, ale pokazuje również, jak wiele jest jeszcze do zrobienia zarówno w obrębie operacji i procesów realizowanych od lat jak i w obszarach aktywności, do których zmuszają przedsiębiorstwa nowe wyzwania rynku.

Wstęp
Łańcuch dostaw jest podstawową formą konfiguracji sieci gospodarczej służącą zaspokajaniu popytu na produkty i usługi. Stąd zagadnienia koordynacji przepływu i wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem sfery logistyki powinny być postrzegane i rozpatrywane z jego perspektywy. Temu celowi służy nie tylko znana od lat koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw, ale także, a może przede wszystkim zrozumienie natury przepływu dóbr i informacji w logistyce jako procesu, który, jeżeli ma problemy w jakimkolwiek miejscu, ujawni je w sposobie reakcji na popyt i odpowiedzi na niego w kategoriach czasowych, kosztowych i jakościowych. Konfrontacja rynkowa na gruncie konkurencji powinna eliminować zachowania nieefektywne. Na szczęście dla outsiderów tak nie jest, ponieważ łańcuch dostaw jako struktura prosta i przejrzysta, w rzeczywistości uwikłany jest w sieć współzależności wynikających z sieciowej natury przepływu, którego "infrastrukturą" nie jest łańcuch, a sieć dostaw. Trudno nią zarządzać, a tym bardziej koordynować z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa współpracują z wieloma dostawcami i odbiorcami równocześnie w wielu łańcuchach dostaw o różnej orientacji rynkowej i stosujących różne strategie i rozwiązania organizacyjne i techniczne. Tym samym łańcucha dostaw nie można wyizolować z jego otoczenia, a w konsekwencji trudno nim zarządzać.

Nie jest to jednak niemożliwe. Chociaż dzięki globalizacji handlu i umiędzynarodowieniu współpracy gospodarczej dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk jest dużo łatwiejszy niż kilkanaście lat temu, w zarządzaniu łańcuchem dostaw nadal tkwią znaczne rezerwy. Ich poszukiwanie jest konieczne, a uwalnianie możliwe. Na gruncie zarządzania łańcuchem dostaw możliwe jest budowanie realnej przewagi konkurencyjnej, a integrowanie działań z reguły mniej kosztuje niż inwestycje w zapasy, promocję czy marketing produktu. Na pewno zaś przynosi znacznie większe i, co ważniejsze, trwalsze efekty.
Polski sektor FMCG tworzy 1,18 mln przedsiębiorstw, co stanowi 32,8% wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Jest to jednocześnie sektor bardzo innowacyjny w zakresie wykorzystywania technik AIDC, rozwiązań komunikacyjnych i technologii informatycznych, a przy tym posiadający dużą siłę sprawczą w zakresie ich wdrażania. Należy więc oczekiwać, że będzie podobnie zorientowany na sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw. Tak jednak nie jest.

Cały artykuł w formacie PDF.

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 kwiecień 2012 10:54
Zaloguj się by skomentować