Zaloguj się

Między know-how a know-why w informatycznym wsparciu magazynu logistycznego systemem WMS - dylematy decyzyjne

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

Artykuł przedstawia autorskie spojrzenie na najważniejsze problemy i dylematy, na które natrafiają polskie przedsiębiorstwa przy wdrażaniu systemu informatycznego wspierającego pracę magazynu logistycznego. Kluczowym zagadnieniem staje się określenie miejsca i roli, jaką powinien spełniać dostawca programu i serwisu w tworzeniu wartości dodanej realizowanych procesów logistycznych przez magazyn. Umiejętne rozpoznanie potencjalnych zagrożeń, oszacowanie korzyści, zapewnienie symetryczności we wzajemnych relacjach oraz właściwe zabezpieczenie problemów związanych z zachowaniem poufności danych dotyczących potencjału logistycznego przedsiębiorstwa oraz przebiegu operacji logistycznych, które zostały uzyskane podczas realizowania takiego projektu, decydują w dużym stopniu o końcowym sukcesie takiego przedsięwzięcia.

Obserwując dynamiczny wzrost wielkości powierzchni magazynowych dostępnych w Polsce, która pod koniec 2007 roku wynosiła już ponad 3,52 mln m2 (wg raportu Cushman & Wakefield), nie powinien dziwić równoczesny wzrost zainteresowania informatycznymi rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie wynajmowanymi przez firmy magazynami. Dostawcy dedykowanego oprogramowania WMS (Warehouse Management System), prześcigają się zatem w przekonywaniu klientów o unikatowej funkcjonalności i użyteczności oferowanych przez siebie w tym zakresie produktów.
Jak jednak wycenić wartość przekazywanego know-how w logistyce magazynowej przez dostawców tego typu rozwiązań? Wydaje się, że po pierwsze, należałoby rozważyć, jaka jest jego realna wartość wymienna (aspekt porównawczy). Chodzi bowiem o odpowiedź na pytanie, jaką cenę przychodzi płacić przedsiębiorstwu za proponowane wsparcie informatyczne procesów logistycznych realizowanych przez węzeł logistyczny, czyli magazyn. Natomiast po drugie, należy uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie są dzięki temu możliwe do uzyskania przez przedsiębiorstwo przyszłe wskaźniki zyskowności. Czy poziom technologii, którą reprezentuje potencjalny partner (dostawca), ma wpływ i na ile jest on istotny dla przyszłej sprawności procesów logistycznych (aspekt dochodowy). Jednym słowem, należy znaleźć wiążącą odpowiedź na sumaryczne pytanie, czy powinno się traktować potencjalnego dostawcę oprogramowania jak VIP-a, tzn. czy oferowany przez niego produkt pozwala na uzyskanie wyraźnej (visible) obniżki kosztów działalności logistycznej, która będzie przy tym znacząca (important) w przyszłym budżecie firmy oraz czy cechy funkcjonalne programu i towarzyszącej mu usługi wykazują duże prawdopodobieństwo (probable) powodzenia osiągnięcia zakładanych celów logistycznych. Jest to zagadnienie o tyle istotne, że nowoczesna optyka logistyczna powoli odchodzi od obecnego nakazu doskonałości we wszystkich wymiarach potencjału logistycznego na rzecz nowego paradygmatu, jakim jest tworzenie wartości dodanej dla zaopatrywanego przez daną firmę rynku. Jest to bez wątpienia kluczowe stwierdzenie, każe ono bowiem rozpatrywać całokształt tych zagadnień z punktu widzenia kreowania wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy łańcucha dostaw. Chodzi zatem o możliwie pełną optymalizację wartości rynkowej całej sfery aktywności logistycznej przedsiębiorstwa w jego powiązaniach sieciowych, w której istotnym punktem ciężkości, z racji wykonywanych funkcji, staje się magazyn logistyczny, kluczowy przez sam fakt właściwego pozycjonowania roli wzrostu innowacyjności, zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw oraz zaawansowanego zarządzania globalnymi kosztami, właśnie na bazie skutecznego i efektywnego wsparcia informatycznego.

Wydaje się zatem, że również w odniesieniu do innowacji w gospodarce magazynowej w zakresie jej wsparcia systemem informatycznym (WMS) prowadzi siedem następujących kroków, zwiększających ten stan świadomości:
1) widzieć - to umiejętność dostrzegania ryzyka (także w kontekście pojedynczego pracownika), dzięki dalszemu, szerszemu i głębszemu spojrzeniu na otaczającą rzeczywistość logistyczną w magazynie (potencjał, infrastrukturę, procesy itd.);
2) cierpieć - okres braków bądź spiętrzenia prac w magazynie prowadzi do powstania szeregu spontanicznych inicjatyw (mogą one jednak mieć postać tzw. gaszenia pożarów);
3) chcieć - impuls wynikający z chęci działania na rzecz systemowej poprawy sytuacji w magazynie, a nie jego obowiązek (często powoduje on wewnętrzny sprzeciw u pracowników);
4) marzyć - wyobraźnia "jutra" sprawnie funkcjonującego magazynu doprowadza do kreatywności w działaniu, zarówno pojedynczych pracowników jak i zespołów;
5) decydować - idee, które powstają, są wdrażane do realizacji (ich gwarantem jest najwyższe kierownictwo) w ścisłej współpracy z dostawcą systemu;
6) robić - realizowanie rzeczywistych działań w ich operacyjnym wymiarze, co pozwala na przykład na optymalne zmapowanie procesów, czy też określenie koniecznych parametrów pracy (w zakresie kruchości, współczynnika warstw, porcji itd.);
7) doprowadzić do końca - czyli uzyskać założone w projekcie efekty (o wynikowym sukcesie w dużej mierze decyduje poprawność analizy przedwdrożeniowej).
Jak się jednak okazuje, nie jest to zadanie wcale łatwe.

Cały artykuł w formacie PDF.

 

Ostatnio zmieniany w środa, 14 marzec 2012 11:17
Zaloguj się by skomentować