Zaloguj się

Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej

  •  Olgierd Dziamski
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej

Integracja krajów Wspólnoty Europejskiej realizowana jest od wielu lat na płaszczyznach swobodnego przepływu towarów, kapitału, podróżowania i podejmowania pracy. Prowadzone są również działania mające na celu usunięcie barier ekonomicznych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej pomiędzy krajami członkowskimi.

W grudniu 2006 roku została przyjęta "Dyrektywa Usługowa" wprowadzającą swobodę świadczenia usług wewnątrz Wspólnoty. Jej podstawowym celem jest zniesienie przeszkód w rozwoju działalności usługowej między państwami członkowskimi, promowanie zrównoważonego, trwałego postępu gospodarczego i społecznego. Ważną rekomendacją dyrektywy jest wykorzystanie technologii internetowej (ang. on-line) w kontaktach obywateli i przedsiębiorstw z urzędami administracji publicznej. W tym celu Kraje Wspólnoty zbudowały sieć Pojedynczych Punktów Kontaktowych, oferujących wykonanie tradycyjnych procedur administracyjnych związanych z obrotem gospodarczym drogą on-line. Istniejące w każdym kraju Pojedyncze Punkty Kontaktowe (na przykład www.eu-go.gov.pl) są techniczną realizacją idei pojedynczego okienka kontaktowego pomiędzy usługodawcą i organami administracji publicznej. Ich podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o procedurach oraz elektroniczne ich wykonanie bez konieczności osobistej wizyty w wielu urzędach.

Integracja państw Wspólnoty w obszarze świadczenia usług wspierana obecnie jest nowoczesnymi technologiami internetowymi. Od 1 lipca 2011 roku realizowany jest pilotaż projektu SPOCS, który umożliwia przetestowanie nowej technologii informatycznej zbudowanej w celu ułatwienia świadczenia usług transgranicznych we Wspólnocie Europejskiej. W krajach pilotujących zbudowane zostały Punkty Kontaktowe drugiej generacji wykorzystujące obecną we Wspólnocie infrastrukturę informatyczną do łatwego rozpoczęcia świadczenia usług transgranicznych.

Czym jest SPOCS
SPOCS (www.eu-spocs.eu) dostarcza łatwy i bezproblemowy dostęp on-line do transgranicznych procedur administracyjnych realizowanych w oparciu o istniejącą narodową infrastrukturę. Zbudowana technologia obejmuje sferę publikacji opisu o procedurach, jej bieżącą aktualizację, wykonanie drogą on-line transgranicznych procedur, dostarczanie i przechowywanie dokumentów oraz standaryzację formatów wymiany informacji pomiędzy krajami Wspólnoty. Wszystkie opracowane komponenty ułatwiają i stymulują przedsiębiorcę rodzimego do ekspansji swojej działalności na inne rynki Wspólnoty. Odnajdą oni w modułach informacyjnych opisy procedur wraz z wymaganymi dokumentami do rozpoczęcia swojej działalności w obcych państwach. Informacje te są przedstawiane w języku rodzimym oraz mogą zawierać odwołania do krajowych serwisów umożliwiających uzyskanie potrzebnych zaświadczeń. Przełomowym osiągnięciem technologii SPOCS jest faktyczne wykonanie on-line procedur administracyjnych w urzędach obcego państwa bez konieczności opuszczania biura. Przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać posiadane rodzime dokumenty lub w przypadku ich braku łatwo znajdzie wskazówki, gdzie takowe uzyskać. Wszystkie realizowane transakcje są przeprowadzane z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego kanału komunikacyjnego oraz akceptowane są posiadane przez usługodawcę elektroniczne podpisy.

Dla przykładu, polski przedsiębiorca prowadzący biuro podróży zamierza rozszerzyć swoją działalność na terenie Grecji. W tym celu otwiera przeglądarkę internetową na Greckim Pojedynczym Punkcie Kontaktowym (http://www.ermis.gov.gr), gdzie znajduje w języku polskim opis wymaganych dokumentów do rejestracji i rozpoczęcia swojej działalności w Grecji. Portal poinformuje go o możliwości skorzystania z posiadanych polskich gwarancji bankowych, które są wymagane jako załącznik do wniosku. Dodatkowo odnajdzie informacje, że może wykorzystać swoją rodzimą firmę oraz wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, aby świadczyć usługi w Grecji bez konieczności ponownej rejestracji nowego przedsiębiorstwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 11 październik 2012 13:59
Zaloguj się by skomentować