Zaloguj się

Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 2

 •  Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 2

Rola audytu logistycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym - cz. 1

W wyniku przeprowadzonych badań wstępnie zdefiniowano najczęściej występujące uchybienia i niedoskonałości w obecnie działających systemach logistycznych, które dodatkowo podkreśliły znaczenie audytu logistycznego.

W konsekwencji określono wymagania kadry zarządzającej co do zakresu audytu. Dodatkowo dokonano identyfikacji tak zwanych punktów krytycznych, które w największym stopniu determinują poprawność bądź niepoprawność funkcjonowania systemu logistycznego. Punkty krytyczne zostały zdefiniowane jako obszary niezwykle ważne dla prawidłowego i efektywnego działania systemu logistycznego. Zgodnie z powyższym, wyróżniono kilkanaście punktów krytycznych w podsystemach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, które w jasny sposób podkreśliły rolę audytu logistycznego w zakresie ich kontroli.

Wyniki badań
W wyniku przeprowadzonych badań i wywiadów określono argumenty podkreślające rolę audytu logistycznego w przedsiębiorstwach rolnych, do których zaliczono przede wszystkim:

 • duże znaczenie procesów transportowych,
 • wysokie koszty logistyki w porównaniu do przedsiębiorstw innych branż,
 • złożone procesy logistyczne w zakresie szczególnie logistyki produkcji,
 • specyfikę podsystemów logistycznych,
 • możliwość usprawnienia przebiegu procesów, obniżenia kosztów działalności.

Przeprowadzone badania i analizy w obszarze określenia roli audytu logistycznego w przedsiębiorstwach rolnych pozwoliły również na zbudowanie ogólnej koncepcji modelu dla tego rodzaju audytu (rysunek 1). Zaproponowany model nakreśla zakres audytu oraz obejmuje zalecenia usprawniające, działania korygujące i permanentny monitoring dokonywanych usprawnień.

Koncepcja modelu audytu logistycznego dla przedsiębiorstw rolnych (rysunek 1) obejmuje trzy główne etapy:
1. Opracowanie planu audytu logistycznego,
2. Przeprowadzenie audytu,
3. Weryfikacja wyników audytu.

Zadania I etapu obejmują:

 • określenie przesłanek wykonania audytu,
 • wskazanie celów audytu,
 • zaangażowanie kadry zarządzającej,
 • wybór audytorów,
 • wyznaczenie zakresu badań i analiz uwzględniających powiązania przyczynowo - skutkowe pomiędzy systemem logistycznym, a działalnością przedsiębiorstwa (audytorzy) - mapowanie procesów (w tym procesów logistycznych),
 • poinformowanie pracowników audytowanych obszarów lub działów,
 • przygotowanie ankiety audytoryjnej odpowiadającej zdefiniowanemu zakresowi badań i analiz oraz uwzględniającej: stan systemu logistycznego przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem na poszczególne obszary systemu, koszty logistyki oraz praktykowane założenia zarządzania logistycznego określenie planu audytu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 25 październik 2012 14:03
Zaloguj się by skomentować