Zaloguj się

Analiza rynku i prognozowanie popytu jako niezbędne działania dla prawidłowego funkcjonowania logistyki

  •  Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza rynku i prognozowanie popytu jako niezbędne działania dla prawidłowego funkcjonowania logistyki

Celem analizy rynku jest rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej znajdującej się w polu zainteresowania przedsiębiorstwa. Głównym obiektem analizy jest uprzednio poprawnie zdefiniowany rynek, na którym działalność ta jest lub ma być prowadzona. Im większą zmiennością cechuje się dotychczasowy rynek oraz im większe są aspiracje rozwoju, tym szersze pole rynkowe trzeba przyjąć jako płaszczyznę odniesienia dla analizy marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa.

Jakościowa i ilościowa analiza rynku.
Analiza jakościowa ma na celu:
- Określenie rodzaju konsumentów (użytkowników) oraz ustalenie ich potrzeb, preferencji i motywów zachowań rynkowych.
Przystępując do analizy rynku należy ustalić obiekty stanowiące pierwotne źródło zapotrzebowania na dany rodzaj produktów. Zadanie to, może dotyczyć dóbr samoistnych lub komplementarnych. Dobra samoistne same w sobie stanowią środek zaspokojenia określonej potrzeby np. chleb. Dobra komplementarne stanowią "dodatki" bez których owe narzędzia nie mogą funkcjonować np. pralka - proszek do prania.
Większość dóbr konsumpcyjnych można zaliczyć do dóbr samoistnych. W tych przypadkach pierwotnym źródłem zapotrzebowania są albo indywidualni konsumenci albo gospodarstwa domowe, jako zbiorowe jednostki konsumpcyjne. Uwagę należy zwrócić na to, iż określenie jednostki konsumpcyjnej nie jest tożsame z określeniem nabywcy, np. nabywanie przez rodziców dóbr przeznaczonych dla dzieci.
Wyznaczenie obiektów generujących zapotrzebowanie polega nie tylko na rozpoznaniu do czego służy aktualnie dany materiał lub narzędzie, lecz również na tym, aby wskazać, gdzie jeszcze może znaleźć zastosowanie - jakie inne materiały lub narzędzia może efektywnie zastąpić. Rozważanie tego typu kwestii jest wyrazem aktywnego podejścia do rynku.
Identyfikacja źródeł zapotrzebowania i nabywców tworzących popyt umożliwia przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie: czego potrzebują konsumenci i nabywcy tworzący dany rynek, jakie są ich wymagania i możliwości, oczekiwania i pragnienia, w końcu jakimi motywami kierują się podejmując decyzje zakupu. Wiedza o tej dziedzinie stanowi podstawę oceny dotychczasowej oferty rynkowej oraz rozpoznania możliwości i zagrożeń działania wynikających ze zmian zachodzących w sferze konsumpcji objętych analizą produktów.
- Wyodrębnienie ewentualnych segmentów rynku.
W analizie segmentowej struktury rynku chodzi o to, aby w sposób wyczerpujący przedstawić różne możliwe sposoby jego podziału na względnie jednorodne grupy nabywców, które mogą następnie stanowić podstawę oceny stopnia zaspokojenia potrzeb i preferencji nabywców, własnej pozycji rynkowej na tle konkurentów oraz szans i zagrożeń związanych z przewidywanymi zmianami w strukturze nabywców.
- Rozpoznanie kanałów rynku.
(...)

Artykuł zawiera 22622 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 25 marzec 2015 14:18
Zaloguj się by skomentować