Zaloguj się

Ekologistyka jednostki samorządu terytorialnego

  •  Jerzy Korczak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Ekologistyka jednostki samorządu terytorialnego

Rozważania dotyczące istoty funkcjonowania strumieni materialnych i niematerialnych w łańcuchu logistycznym są zawsze nacechowane subiektywnym spojrzeniem badacza, jego miejscem (punktem) z którego prowadzi obserwacje, dokładnością narzędzi badawczych oraz doświadczeniem własnym. Nowe trendy w logistyce i nowe obszary odpowiedzialności logistyków są niewątpliwie wyzwaniem w nauce i praktyce.

Spór o obszar funkcjonowania, definicje, wskazywanie na nurty (trendy) rozwoju ewolucyjnie prowadzi do przyjęcia i wprowadzenia reguł logistycznych, w ślad za nimi zaś – globalnych standardów logistycznych. Wycinkowe przykłady zastosowania standaryzacji np. konteneryzacja jako standaryzacja opakowań transportowych czy też wprowadzenie kodów kreskowych, EPC i RFID wymusiły w globalnej gospodarce uporządkowanie w sferze przepływu strumieni logistycznych.

W tym kontekście słuszną wydaje się teza, że wprowadzenie globalnej, jednolitej dla wszystkich waluty w określonej perspektywie czasu z wysokim stopniem prawdopodobieństwa spowodowałoby uporządkowanie strumienia finansowego, a przez to i pozostałych strumieni logistycznych, przypisując adekwatną, globalną wartość dodaną. Czynnikiem porządkującym łańcuch logistyczny w obszarze środowiskowym jest niewątpliwie green logistics - ekologistyka. Jak zauważa A. Korzeniowski ekologistyka to realizacja optymalnych rozwiązań w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów. Do istotnych przyczyn powstania tego kierunku zaliczyć należy: konieczność odzyskiwania surowców i materiałów, rozwój technologii opakowaniowych i recyklingowych, wdrażanie do praktyki zasad zrównoważonego rozwoju oraz konieczność redukowania globalnej masy odpadów. Celem głównym artykułu jest identyfikacja prawnych i organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania strumienia ekologistycznego w obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Stad też wynikają zadania badawcze. Podmiotem badań była gmina wiejska Szczecinek.

Prawne aspekty ekologistyki w gminach wiejskich
Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego ich składowania, stwarzające potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska - wód, powietrza, gleb. Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim okresie w polskiej gospodarce (przejście na gospodarkę rynkową, proces dostosowawczy do wymagań stawianych przez Unię Europejską) wymusiły również zmiany w gospodarce odpadami. W Polsce na przełomie 2001 - 2002 roku wprowadzono cały pakiet przepisów, uwzględniających ogólne i szczegółowe wymagania UE. Podstawowe regulacje dotyczące postępowania z odpadami, zawarte są w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
W sprawach bardziej ogólnych, obejmujących, poza odpadami inne elementy środowiska, przepisy ustawy o odpadach odwołują się do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Problematykę odpadów i ich zagospodarowania na terenach wiejskich regulują trzy kategorie przepisów. Obowiązki samorządów lokalnych i właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w tym zakresie (określa ustawa o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach). (...)

Ostatnio zmieniany w czwartek, 21 listopad 2013 13:36
Zaloguj się by skomentować