Zaloguj się

Koszty logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle badań

  •  Grzegorz Lichocik, Adam Sadowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koszty logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle badań

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej, polegające na stałym wzroście międzynarodowej wymiany handlowej, stanowią główną determinantę rozwoju rynków dla wszelkiego rodzaju dóbr i usług. Intensyfikacja wymiany handlowej jest źródłem problemów natury ekonomicznej i społecznej oraz związanych z zarządzaniem coraz bardziej złożonymi potokami dóbr realnych.

Niepewność lub brak możliwości dokładnego określenia preferencji nabywczych konsumentów implikuje różnego rodzaju trudności dla sprawnego i efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw. Jeżeli tendencja rozwojowa dotycząca wzrostu długości i objętości łańcuchów dostaw, a w niektórych przypadkach ich regionalizacji, zostanie utrzymana, w przyszłości będą musiały nastąpić zasadnicze zmiany w filozofii zarządzania łańcuchami dostaw. Są one już widoczne w rozwoju zmodyfikowanych koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw, takich, jak GSCM, ESCM czy SCEM. Znajduje to odzwierciedlenie w architekturze łańcuchów dostaw dostosowanej do wyzwań społeczno - gospodarczych, takich jak kryzys gospodarczy czy ekologizacja przedsiębiorstwa.

"Zielony" kierunek zmian w przedsiębiorstwach odnosi się również do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. W wielu publikacjach, zwłaszcza obcojęzycznych, tematyką najnowszych prac badawczych jest logistyka zwrotna, logistyka zrównoważona czy zrównoważone zarządzanie sieciami logistyki zwrotnej. Jednocześnie można zauważyć stopniową zmianę podejścia do zagadnień ekologicznych w łańcuchach dostaw, które traktowane są równorzędnie z innymi obszarami, jak obsługa klienta czy dystrybucja. W rozwoju koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw zorientowanych na ochronę środowiska naturalnego widoczne jest coraz szersze spojrzenie na kwestie ekologiczne w logistyce. Przykładem ewolucji koncepcji może być logistyka recyklingu, która obecnie stanowi jeden z obszarów rozważań w ramach logistyki zwrotnej i jeden z wielu w logistyce zrównoważonej czy ekologicznej. Zakreślona powyżej dynamika pojawiania się nowych koncepcji logistycznych stanowi główną przyczynę występowania obszarów - dziedzin, które nie zostały w sposób wystarczający zbadane lub nie zostały poddane badaniom w ogóle. Sytuacja ta dotyczy między innymi problematyki kosztów logistyki zwrotnej, które w literaturze traktowane są w sposób marginalny i nie poświęca się im wiele miejsca w rozważaniach teoretycznych jak i pracach empirycznych.
Celem artykułu jest próba określenia znaczenia kosztów logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle przeprowadzonych badań empirycznych, obejmujących przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. W badaniach autorzy wykorzystali metodę wywiadu swobodnego z pracownikami wyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych zajmującymi się zarządzaniem łańcuchami dostaw i logistyką zwrotną. Przeprowadzili również badania ankietowe na próbie 239 dostawców do sieci detalicznych w Niemczech oraz zwrócili uwagę na wpływ zjawiska sezonowości na koszty logistyki zwrotnej na przykładzie jednego z przedsiębiorstw z sektora producentów obuwia.

Artykuł zawiera 14340 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka 2/2013

Czasopismo Logistyka - zaprenumeruj już dziś!

Ostatnio zmieniany w piątek, 06 grudzień 2013 12:41
Zaloguj się by skomentować