Zaloguj się

Ekologistyka w organizacji masowych imprez sportowych

  •  Rajmund Żuryński
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Ekologistyka w organizacji masowych imprez sportowych

W ostatnich latach zauważa się znaczący wzrost zainteresowania społeczeństwa międzynarodowymi wydarzeniami masowymi, w szczególności tymi o charakterze sportowym. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż ludzie coraz częściej poszukują różnorodnych form i możliwości spędzania wolnego czasu.

Z definicji podanej przez ustawodawcę wynika kilka istotnych faktów. Po pierwsze, imprezą masową nie są wszelkie wydarzenia organizowane w ośrodkach kultury (kina, opery, teatry). Imprezą masową nie będą także zawody organizowane w szkołach, imprezy dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. W końcu nie zaliczamy do nich sportu i rekreacji realizowanych nieodpłatnie oraz wydarzeń organizowanych przez korporacje i firmy dla pracowników. Interpretacja imprezy masowej jest o tyle ważna, że ustawa nakłada szereg wymagań na podmiot, który organizuje wydarzenie kwalifikujące się do imprezy masowej. Ogólną klasyfikację imprez masowych przedstawia tabela 1.

Masowy udział w imprezach sportowych wiąże się jednak z uczestnictwem znacznej liczby ludności w jednym miejscu oraz czasie, co z kolei związane jest z koniecznością radzenia sobie z produktami ubocznymi wydarzeń masowych - różnego rodzaju odpadami. Nie należy zapominać o możliwym negatywnym wpływie na najbliższe otoczenie poprzez hałas, mocne światła, wibracje itp. Zgodnie z definicją Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, odpady to "uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały. Rozróżnia się odpady komunalne, związane z miejscami bytowania ludzi, oraz przemysłowe". Odpady mogą być szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska naturalnego oraz człowieka.

Warto odnieść się także do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, w której pod pojęciem odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. W tym miejscu trzeba dodać, iż to, czy dana rzecz jest odpadem, zależy wyłącznie od osoby gospodarującej danym dobrem. To, co dla jednych jest potocznie nazywane śmieciem, dla innych będzie pełnowartościowym produktem, półproduktem lub surowcem wykorzystywanym do wytworzenia produktu.

Jak słusznie zauważa J. Szołtysek, użycie danego dobra zamiast jego utylizacji zmniejsza obciążenie środowiska, zatem definicja odpadów w ujęciu szerszym otrzymuje brzmienie: "Odpady to wszystkie dobra stałe i substancje ciekłe (z wyjątkiem ścieków), powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka, które są zgodnie z decyzją ich dysponenta nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały".
Z powyższych definicji wynika, że odpady powstają w miejscu działalności człowieka oraz są efektem działalności gospodarczej. W trakcie masowych imprez sportowych, gdzie w jednym miejscu i czasie obecnych jest dziesiątki tysięcy dysponentów dóbr (zawodników, kibiców, sztab szkoleniowy, służby medyczne, porządkowe, media itp.), powstaje ogromna ilość produktów, które zdaniem osób nimi gospodarujących są odpadami. Tego typu sytuacja niesie więc sporo zagrożeń, takich jak:

  • zbyt mała liczba służb sprzątających, które nie są w stanie w krótkim czasie zniwelować znaczącej masy odpadów
  • możliwość wykorzystania zużytego opakowania do zakłócenia widowiska (na przykład rzucenie butelki w stronę sportowców, działaczy, kibiców
  • powstanie dużej liczby szkodliwych odpadów w jednym czasie (na przykład potłuczone butelki).


Artykuł zawiera 19820 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 25 luty 2015 12:52
Zaloguj się by skomentować