Zaloguj się

Zbieranie, transport i magazynowanie odpadów jako elementy systemu logistycznego gospodarowania odpadami - zagadnienia prawne

  •  Aneta Suchoń
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zbieranie, transport i magazynowanie odpadów jako elementy systemu logistycznego gospodarowania odpadami - zagadnienia prawne

Kolejne zmiany przepisów spowodowały, że poszczególne ogniwa systemu logistycznego gospodarowania odpadami zostały objęte rozbudowanymi regulacjami prawnymi. Celem niniejszych rozważań jest podjęcie próby oceny przepisów dotyczących zbierania, transportu i magazynowania odpadów.

Zaznaczyć jednak trzeba, że normatywne pojęcie gospodarowania odpadami zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach jest dużo szersze. Obejmuje bowiem, prócz wspomnianych czynności, także przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Wspomniany akt prawny wprowadza zasadę, że gospodarkę odpadami, czyli wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności nie może:

  • powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt,
  • uciążliwości przez hałas lub zapach,
  • wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Zbieranie i odbiór odpadów
Na początku warto wyjaśnić, że w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, pod pojęciem odpadów rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Wyróżnić należy różnego rodzaje odpadów, między innymi komunalne, medyczne, obojętne, ulegające biodegradacji, weterynaryjne, zielone, z wypadków. Zbieranie, czyli gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, jest istotnym etapem łańcucha logistycznego gospodarowania odpadami. Przepisy stanowią, że są one zbierane w sposób selektywny, w wyniku czego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Ustawa wprowadza zakaz zbierania, poza miejscem wytwarzania: pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania; komunalnych osadów ściekowych; zakaźnych odpadów medycznych; zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Niemniej jednak, jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych zbieranie tych odpadów jest konieczne, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów może w drodze decyzji na to zezwolić.

Artykuł zawiera 12520 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 31 marzec 2015 16:03
Zaloguj się by skomentować